Обавештавамо сва матична правна лица која имају обавезу састављања, достављања и обелодањивања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2022. годину, сагласно Закону о рачуноводству, да у среду, 3. маја 2023. године, истиче рок за њихово достављање Агенцији за привредне регистре. Изузетно, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, тај рок истиче четири месеца од датума биланса.

Поред тога, матична правна лица имају могућност да уз консолидовани годишњи финансијски извештај истовремено доставе и документацију прописану чланом 45. Закона, путем захтева „Консолидовани годишњи финансијски извештај и документација“.

Уколико обвезници одлуче да уз финансијски извештај не доставе прописану документацију, наведено могу учинити, најкасније до 31. јула 2023. године, а након јавног објављивања финансијског извештаја на интернет страници Агенције као потпуног и рачунски тачног, путем одвојеног захтева „Документација уз консолидовани годишњи финансијски извештај“.

За решавање конкретних питања, обвезници се могу обратити на следеће мејл адресе:

  • sd@apr.gov.rs - ради решавања питања у вези са применом Посебног инфромационог система Агенције, приступа истом или проблема у вези са потписивањем захтева, односно документације;
  • finizvestaji@apr.gov.rs за додатна питања и објашњења у вези са достављањем извештаја.
27. април 2023. Нерадни дани за првомајски празник 12. мај 2023. Електронски сервис за регистрацију оснивања привредног друштва, предузетника и понуђача неће бити доступни од 12. маја због успостављања нових сервиса на порталу Агенције