Корисницима се у архиви АПР-а пружају следеће услуге:

 • бесплатан увид у судску архиву и оригиналну документацију у папирној форми, и у скенирана документа,
 • издавање копија аката и других докумената у поседу АПР-а уз доказ о плаћеној накнади.

Увид у документацију и издавање копија докумената су могући у свим случајевима осим ако је јавност и доступност ограничена или искључена посебним законом.

Увид у судску архиву и оригиналну документацију коју чува АПР

Увид у документацију коју чува Агенција може се остварити подношењем захтева у слободној форми или захтева за увид у документацију, који се без накнаде, добија у АПР-у. На оба начина, увид је бесплатан.

Уколико се подноси захтев у слободној форми, он треба да садржи:

 • пословно име,
 • матични број,
 • датум подношења захтева и име и презиме подносиоца захтева,
 • број предмета (опционо).

Захтев за увид може да поднесе било које заинтересовано лице и то:

 • лично у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) или у канцеларији бр. 3, у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25 односно oрганизационим јединицама АПР,
 • поштом на адресу: Бранкова 25, Београд,
 • на електронску адресу: arhiv@apr.gov.rs.

У канцеларији бр. 3, у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25, врши се увид само у скенирана документа архиве, док се у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) може прегледати и папирна и скенирана документација.

Напомена: Увид у преузету документацију која је у надлежности АПР-а, а односи се на период пре 2005. године, може се извршити само у Архиву АПР-а у Раковици.

Копије докумената

Свако заинтересовано лице може да добије копије свих аката и документа које чува и о којима се стара Архив АПР-а.

Потребно је:

 • поднети захтев у слободној форми или попунити захтев за издавање копије докумената (добија се бесплатно у Агенцији),
 • платити накнаду од 30 динара по страни документа.

Захтев у слободној форми треба да садржи:

 • пословно име,
 • матични број,
 • датум подношења захтева и име и презиме подносиоца захтева,
 • број предмета (опционо).

Захтев се може предати:

 • лично у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) или у канцеларији бр. 3 у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25 односно oрганизационим јединицама АПР,
 • поштом на адресу: Бранкова 25, Београд,
 • на електронску адресу: arhiv@apr.gov.rs.

Накнаде

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021) и Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/19, 15/2020, 91/2020, 11/2021 и 66/2021), утврђене су накнаде за издавање копија аката.

Копија износи 30,00 динара по страни документа.

Уплате накнаде за копије документације

Уплате накнада за копије документације из архиве АПР-а врше се на следећи број рачуна:

 • 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унети у уплатницу).