Korisnicima se u arhivi APR-a pružaju sledeće usluge:

 • besplatan uvid u sudsku arhivu i originalnu dokumentaciju u papirnoj formi, i u skenirana dokumenta,
 • izdavanje kopija akata i drugih dokumenata u posedu APR-a uz dokaz o plaćenoj naknadi.

Uvid u dokumentaciju i izdavanje kopija dokumenata su mogući u svim slučajevima osim ako je javnost i dostupnost ograničena ili isključena posebnim zakonom.

Uvid u sudsku arhivu i originalnu dokumentaciju koju čuva APR

Uvid u dokumentaciju koju čuva Agencija može se ostvariti podnošenjem zahteva u slobodnoj formi ili zahteva za uvid u dokumentaciju, koji se bez naknade, dobija u APR-u. Na oba načina, uvid je besplatan.

Ukoliko se podnosi zahtev u slobodnoj formi, on treba da sadrži:

 • poslovno ime,
 • matični broj,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev za uvid može da podnese bilo koje zainteresovano lice i to:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1B) ili u kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

U kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25, vrši se uvid samo u skenirana dokumenta arhive, dok se u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1B) može pregledati i papirna i skenirana dokumentacija.

Napomena: Uvid u preuzetu dokumentaciju koja je u nadležnosti APR-a, a odnosi se na period pre 2005. godine, može se izvršiti samo u Arhivu APR-a u Rakovici.

Kopije dokumenata

Svako zainteresovano lice može da dobije kopije svih akata i dokumenta koje čuva i o kojima se stara Arhiv APR-a.

Potrebno je:

 • podneti zahtev u slobodnoj formi ili popuniti zahtev za izdavanje kopije dokumenata (dobija se besplatno u Agenciji),
 • platiti naknadu od 30 dinara po strani dokumenta.

Zahtev u slobodnoj formi treba da sadrži:

 • poslovno ime,
 • matični broj,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev se može predati:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1B) ili u kancelariji br. 3 u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

Naknade

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) i Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR („Sl. glasnik RS”, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 11/2021 i 66/2021), utvrđene su naknade za izdavanje kopija akata.

Kopija iznosi 30,00 dinara po strani dokumenta.

Uplate naknade za kopije dokumentacije

Uplate naknada za kopije dokumentacije iz arhive APR-a vrše se na sledeći broj računa:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno uneti u uplatnicu).