Обавештавамо кориснике да због планираних радова на апликацијама у Централном информационом систему Агенције за еГрађевинске дозволе овај систем  неће бити доступан почев од петка, 9. јула, у 15:30 часова, закључно са понедељком, 12. јулом 2021. године, у 07:00 часова.

Сва питања у вези коришћења апликативног система ЦЕОП и додатне информације можете упутити корисничкој подршци Агенције за привредне регистре путем електронске поште на адресу: CEOP-APR@apr.gov.rs  или путем позива на следеће телефонске бројеве:

011 635-9799; 011 635 9835; 011 635-9801; 011 635 9802 и 011 635-9798.

Најважније новине које доноси унапређена верзија апликативног система ЦЕОП:

  • могућност електронског плаћања такси и накнада преко система за електронско плаћање еУправе, при чему кроз модул „Приказ свих потраживања и уплата“ подносилац има увид у податке о свим потраживањима и статусима уплата, током трајања поступка обједињене процедуре;
  • преписивање података у усаглашени захтев (приликом подношења усаглашеног захтева подносилац неће морати да уноси све податке, већ ће се они копирати из раније поднетог захтева који је одбачен, чиме се скраћује време које је подносиоцу потребно за унос података);
  • подношење захтева за стављање клаузуле правноснажности, као посебна функционалност;
  • измена подносиоца захтева (подносиоцу ће, у случају опозива пуномоћја, овлашћења и слично, бити омогућено да обавести надлежни орган о промени лица овлашћеног за поступање уз достављање одговарајуће документације);
  • могућност уноса већег броја катастарских парцела уз валидацију унетих података;
  • додељивање приступа подацима предмета у случају доношења позитивне одлуке по захтеву за признање својства странке у поступку;
  • унапређен је садржај свих инфо поља са инструкцијама за подношење захтева;
  • унапређен је садржај нотификација (обавештења) о току поступка и налозима по којима је неопходно поступити;  
  • извршена су бројна друга унапређења.

Пуштањем у рад нове верзије апликативног система ЦЕОП, корисничка упутства за подносиоце захтева биће доступна на интернет страници Регистри/Грађевинске дозволе, а након пријављивања и приступа Централном информационом систему. Корисничка упутства биће доступна преко тастера: „Помоћ“, у складу са улогом и овлашћењима које корисник има у систему.

06. јул 2021. Повећан број регистрованих привредних субјеката у поређењу са претходним годинама 16. јул 2021. Пуштена у рад нова, унапређена верзија информационог система за еГрађевинске дозволе