Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра заложног права врше се на рачун: 840-29770845-52,  модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Висина накнада

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију заложног права плаћа се накнада према вредности главног потраживања које се обезбеђује заложним правом, и то:

 • за вредност главног потраживања до 10.000 евра, накнада износи 2.000,00 динара,
 • за вредност главног потраживања преко10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи  5.000,00 динара,
 • за вредност главног потраживања преко 200.000 евра, накнада износи 10.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну ствар износ накнаде се увећава за 200,00 динара. 

Накнада за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података износи 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи промена регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 200,00 динара.

Пример обрачуна накнаде када се региструје залога на већем броју предмета:

Уколико се подноси пријава за регистрацију заложног права, при чему има пет предмета залоге, а основни износ обезбеђеног потраживања је 50.000 евра, накнада за регистрацију износи укупно 5.800,00 динара и представља збир износа од 5.000,00 динара, увећан за 800,00 динара (први предмет залоге обухваћен је износом од 5.000,00, а за следећа четири предмета се плаћа износ од по још 200,00 динара). Исти начин обрачуна висине накнаде примењује се када има више заложних поверилаца, више залогодаваца, односно уколико се уписују подаци за већи број дужника.

Накнада за регистрацију забележбе износи 2.000,00 динара.

Накнада за брисање регистроване забележбе износи 1.000,00 динара.

Накнада за брисање регистроване залоге износи 1000,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Када се поступа по раније одбаченој пријави, у смислу члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, плаћа се половина износа накнаде прописане за предметну регистрацију. 

За објављивање скенираног документа који садржи детаљније податке о предмету залоге (спецификација, и сл.), обавештења повериоца о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права и обавештења о месту и времену одржавања вансудске продаје накнада износи 1.000,00 динара.

 

Накнада за издавање извода, потврда и копија документа из Регистра износи:

 • за издавање извода који садржи све податке о регистрованом заложном праву, према стању у тренутку издавања извода 1.700,00 динара,
 • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у Регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације 1.500,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о томе да регистар не садржи податке о заложном праву на одређеној ствари 1.000,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, 1.000,00 динара по упису,
 • за наведене изводе и потврде који се издају у електронској форми плаћа се половина прописаног износа накнаде,
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада 1.700,00 динара
 • за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, 10,00 динара по упису,
 • за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису,
 • за достављање збирних (статистичких) података садржаних у регистру, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада се обрачунава према броју података и износи:
  (1)  од 1 до 10 података, 500,00 динара,
  (2)  од 11 до 100 података, 50,00 динара по податку,
  (3)  од 101 до 200 података, 40,00 динара по податку,
  (4) од 201 до 300 података, 30,00 динара по податку,
  (5) преко 300 података, 20,00 динара по податку.

Накнада се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.