Органи Агенције

Органи Агенције су: управни одбор и директор.

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Председник и чланови управног одбора именују се на пет година.


Директор

Директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог Управног одбора, након спроведеног јавног конкурса.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован још два пута.

Милан Лучић именован је за директора Агенције решењем Владе 24 број 119-8819/2019 дана 24.10.2019. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“, бр. 76/19, од 25.10.2019.


Регистратори

Агенција води регистре преко регистратора.

Регистратора именује и разрешава Управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Владе.

Регистратор се именује на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.

Регистратор Миладин Маглов води Регистар привредних субјеката од оснивања Агенције, а четврти пут је именован за Регистратора Одлуком Управног одбора број 10-5-24/16 од 24.10.2016. године, по претходно прибављеној сагласности Владе РС 24 број 119-9310/2016 од 05.10.2016. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар медија, Регистар туризма, Регистар стечајних маса, Регистар понуђача, Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре и Централну евиденцију стварних власника.

Регистратор Тања Вукотић Маринковић води Регистар финансијског лизинга од оснивања Агенције, као и Регистар заложног права на покретним стварима и правима, а четврти пут је именована за Регистратора Одлуком Управног одбора број 10-5-25/16, од 24.10.2016. године, по претходно прибављеној сагласности Владе РС 24 број 119-9312/2016, од 05.10.2016. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар судских забрана, Регистар факторинга и Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње. Одлуком Управног одбора број 10-5-34/19 од 24.12.2019. године, по претходно прибављеној сагласности Владе РС 24 Број 119-12762/2019, од 20.12.2019. године, именована је за Регистратора Централне евиденције обједињених процедура (електронско издавање грађевинских дозвола).

Регистратор Нивес Чулић води Регистар удружења и Регистар страних удружења, а по трећи пут је именована за Регистратора Одлуком Управног одбора број 10-5-24/17 дана 12.10.2017. године, по претходно прибављеној сагласности Владе РС 24 број 119-9207/2017, од 22.09.2017. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар задужбина и фондација, Регистар представништава страних задужбина и фондација, Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, Регистар привредних комора и Регистар представништава страних привредних комора.

Регистратор Ружица Стаменковић води Регистар финансијских извештаја, а по трећи пут је именована за Регистратора Одлуком Управног одбора број 10-5-25/17, од 12.10.2017. године, по претходно прибављеној сагласности Владе РС 24 број 119-9209/2017, од 22.09.2017. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар мера и подстицаја регионалног развоја.

 


Организациона шема