Organi Agencije

Organi Agencije su: upravni odbor i direktor.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Predsednik i članovi upravnog odbora imenuju se na četiri godine.


Direktor

Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada, na predlog Upravnog odbora, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan još dva puta.

Milan Lučić imenovan je za direktora Agencije rešenjem Vlade 24 broj 119-8819/2019 dana 24.10.2019. godine, objavljenim u „Službenom glasniku RS“, br. 76/19, od 25.10.2019.


Registratori

Agencija vodi registre preko registratora.

Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.

Registrator Miladin Maglov vodi Registar privrednih subjekata od osnivanja Agencije, a četvrti put je imenovan za registratora Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-24/16, od 24.10.2016. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade RS 24 broj 119-9310/2016 od 05.10.2016. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar medija, Registar turizma, Registar stečajnih masa, Registar ponuđača i Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre i Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

Registrator Tanja Vukotić Marinković vodi Registar finansijskog lizinga od osnivanja Agencije, kao i Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, a četvrti put je imenovana za registratora Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-25/16, od 24.10.2016. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade RS 24 broj 119-9312/2016, od 05.10.2016. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar sudskih zabrana, Registar faktoringa i Registar ugovora o finansiranju polјoprivredne proizvodnje. Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-34/19, od 24.12.2019. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade RS 24 Broj 119-12762/2019, od 20.12.2019. godine, imenovana je za registratora Centralne evidencije objedinjenih procedura (elektronsko izdavanje građevinskih dozvola).

Registrator Nives Čulić vodi Registar udruženja i Registar stranih udruženja, a po treći put je imenovana za registratora Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-24/17, od 12.10.2017. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade RS 24 broj 119-9207/2017, od 22.09.2017. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar zadužbina i fondacija, Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, Registar privrednih komora i Registar predstavništava stranih privrednih komora.

Registrator Ružica Stamenković vodi Registar finansijskih izveštaja, a po treći put je imenovana za registratora Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-25/17, od 12.10.2017. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade RS 24 broj 119-9209/2017, od 22.09.2017. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja.


Organizaciona šema