Organi Agencije

Organi Agencije su: upravni odbor i direktor.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Predsednik i članovi upravnog odbora imenuju se na četiri godine.

Direktor

Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada, na predlog Upravnog odbora, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan još dva puta.

Milan Lučić imenovan je za direktora Agencije rešenjem Vlade 24 broj 119-8819/2019 dana 24.10.2019. godine, objavljenim u „Službenom glasniku RS“, br. 76/19, od 25.10.2019.

Registratori

Agencija vodi registre preko registratora.

Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.

Registrator, Miladin Maglov, vodi Registar privrednih subjekata od osnivanja Agencije, a peti put je imenovan za registratora Odlukom Upravnog odbora, broj 10-5-31/20, od 21.10.2020. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade, 24 broj 119-7603/2020, od 01.10.2020. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar medija, Registar turizma, Registar stečajnih masa, Registar ponuđača i Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre i Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

Registrator, Tanja Vukotić Marinković, vodi Registar finansijskog lizinga od osnivanja Agencije. Za registratora Registra finansijskog lizinga i Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima imenovana je odlukom Upravnog odbora, broj 10-5-26/23, od 11. oktobra 2023. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade, 24 broj 119-8694/2023, od 28. septembra 2023. godine, a za registratora Centralne evidencije objedinjenih procedura odlukom Upravnog odbora broj 10-5-4/24 od 30. januara 2024. godine, koja je doneta po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade 24 broj 119-11036/2023, od 25. januara 2024. godine. Po odluci Upravnog odbora, void i Registar sudskih zabrana, Registar faktoringa i Registar ugovora o finansiranju polјoprivredne proizvodnje.

Registrator, Nives Čulić, vodi Registar udruženja i Registar stranih udruženja, a po četvrti put je imenovana za registratora Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-25/21, od 29.09.2021. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade, 24 broj 119-8524/2021, od 16.09.2021. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar zadužbina i fondacija, Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, Registar privrednih komora i Registar predstavništava stranih privrednih komora, Registar zdravstvenih ustanova, Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu i Registar ustanova kulture.

Registrator, Goran Arsović, vodi Registar finansijskih izveštaja na osnovu Odluke Upravnog odbora, broj 10-5-25/23, od 11. oktobra 2023. godine, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Vlade, 24 broj 119-8693/2023, od 28. septembra 2023. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja i Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Organizaciona šema

 

Broj zaposlenih

 Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Agenciji za privredne registre dati su u tabeli.