Подаци које АПР објављује на бројчанику

На бројчанику се приказују основни збирни подаци из јединствених централизованих електронских база података чији је званични извор Агенција за привредне регистре (АПР). 

Овај једноставни приказ илуструје укупан обим пословних и финансијских информација којима Агенција у овом тренутку располаже.

Сврха бројчаника није у статистичкој или другој врсти извештавања, већ је намењена уопштеном информисању јавности.

Вођење електронских регистара је врло динамичан и „жив“ процес, па се највећи део бројчаника ажурира на дневном нивоу док се други подаци мењају годишње, у зависности од предмета регистрације.  Стога, на бројчанику се бројке константно мењају па обратите пажњу на те промене!  

Агенција обезбеђује потпуну транспарентност у приступу регистрима које води, што кроз бесплатне сервисе за претраживање објављених података, тако и кроз разгранате услуге намењене пословној заједници и широком кругу корисника са територије Републике Србије и ван земље. 

У табели се налазе објашњења о томе који се подаци на бројчанику приказују. 

Регистри

Подаци који се приказују

Привредна друштва

Укупан број привредних друштава и представништава, у регистарском статусу: активан, у поступку стечаја, у поступку ликвидације, у принудној ликвидацији.

Предузетници

Укупан број предузетника, у регистарском статусу: активан, укључујући предузетнике који су пријавили привремени прекид обављања делатности.

Удружења

Укупан број удружења, савеза и  представништава, канцеларија и других организација страног или међународног невладиног недобитног удружења са седиштем на територији Републике Србије, у регистарском статусу: активан, у стечају, у ликвидацији.    

Туристичке агенције

Укупан број туристичких агенција (организатора путовања са активним лиценцама и посредника у продаји туристичког путовања).

Заложна права

Активна заложна права.

Уговори о финансијском лизингу

Активни уговори о лизингу.

Спортска удружења, друштва и савези 

У регистарском статусу: активан, у стечају, у ликвидацији.

Задужбине и фондације

Укупан број задужбина и фондација,   представништава страних задужбина и фондација са седиштем на територији Републике Србије, у регистарском статусу: активна, у стечају, у ликвидацији.

Стечајне масе

У регистарском статусу: активна.

Коморе

Укупан број комора (Привредна комора Србије, привредне коморе аутономних покрајина, уговорне привредне коморе) и представништава страних привредних комора на територији Републике Србије, у регистарском статусу: активна, у поступку стечаја, у поступку ликвидације.

Понуђачи

Укупан број понуђача у регистарском статусу: активан.

Судске забране

Укупан број одобрених судских забрана.

Мере привремених ограничења права за лица регистрована у АПР-у

Укупан број евидентираних активних мера.                                  

Медији

Укупан број медија који се воде у регистарском статусу: активан.

Грађевинске дозволе за 2023.                

Грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе и одобрења за израдњу, тј. чл. 145. Закона, као и позитивно решене одлуке по усаглашеним пријавама, издате у току 2023. године.

Факторинг

Активни.

Објављени финансијски извештаји за 2023. (објављују се од 1.02.2024. до 31.01.2025)

 

Укупан број финансијских извештаја (редовни годишњи, консолидовани, ванредни, замене финансијских извештаја и изјаве о неактивности), примљених за 2023. годину, који су обрађени као потпуни и рачунски тачни.

Пружаоци рачуноводствених услуга

Укупан број правних лица и предузетника уписаних у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, односно који имају дозволу за пружање тих услуга. 

Подстицаји (регионални развој) за 2023.

Укупан број подстицаја намењених регионалном развоју који су реализовани у 2023.

Здравствене установе Укупан број здравствених установа, у регистарском статусу: активан, у поступку стечаја, у поступку ликвидације, у принудној ликвидацији.

Установе културе

Укупан број установа културе, у регистарском статусу: активан, у поступку стечаја, у поступку ликвидације.