Регистар привредних субјеката-привредна друштва почео је са радом 1. јануара 2005. године, чиме се са регистрације привредних субјеката у судском поступку прешло на административни поступак регистрације, са циљем убрзања поступка и постизања веће ефикасности кроз постојање јединственог, електронског система регистровања података, који су од значаја за привредне субјекте и који су неопходни у свакодневном правном и пословном промету.

Преласком на централизовани систем регистрације добијена је јединствена, централизована, електронска база података о привредним субјектима у Републици Србији, која садржи све податке који су према закону, а у складу са директивама ЕУ предмет регистрације, а која је путем интернета доступна свим заинтересованим лицима, без потребе да доказују свој правни интерес, на брз и једноставан начин. 

Релевантни прописи доступни на сајту:

 • Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/11, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/18 и 109/2021),
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021),
 • Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС”, бр. 15/2016, 88/2019),
 • Закон о задругама („Службени гласник РС”, бр. 112/2015),
 • Закон о социјалном предузетништву („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022),
 • Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, бр. 42/2016),
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 131/2022).

Предмет регистрације

Обавезни подаци:

 • пословно име
 • адреса седишта
 • адреса за пријем електронске поште
 • датум оснивања
 • датум уписа, промене или брисања податка или документа
 • матични број додељен од Републичког завода за статистику који је истовремено  и регистарски број
 • порески идентификациони број (ПИБ)
 • регистарски бројеви додељени од Републичког фонда ПИО и Републичког завода за здравствено осигурање
 • време трајања, ако је привредно друштво основано на одређено време
 • правна форма
 • шифра претежне делатности
 • податак о заступнику и границе његових овлашћења
 • основни (регистровани) капитал
 • удео и улог члана
 • процена вредности неновчаног улога или потврда надлежног органа субјекта регистрације о процени вредности неновчаног улога
 • оснивачки акт
 • статут.

У зависности од врсте субјекта регистрације Регистар садржи и податке о:

 • члановима и оснивачима субјекта регистрације
 • задругарима
 • директору, односно члановима одбора директора или извршног одбора
 • председнику и члановима надзорног одбора
 • председнику и члановима управног одбора.

Факултативни подаци у Регистру:

 • скраћено пословно име
 • пословно име на страном језику
 • скраћено пословно име на страном језику
 • подаци о прокуристи
 • подаци о огранку
 • обавеза овере измена оснивачког акта
 • подаци о ликвидацији, принудној ликвидацији и стечају
 • статус социјалног предузетништва
 • забележбе
 • подаци о називима, резервисаним у складу са законом о поступку регистрације
 • подаци о позиву, огласу и објави документа који се региструје у складу са законом
 • адреса за пријем поште
 • бројеви рачуна у банкама.

Речник појмова

Регистар привредних субјеката је јединствена, централна и електронска база података у који се региструју предузетник, привредно друштво, задруга и задружни савез, јавна предузећа, огранак и представништво страног привредног друштва, као и други облици организовања (у складу са законом);

Регистрација је упис, промена и брисање података о субјекту регистрације, докумената која се односе на субјект регистрације, забележби, као и других података у Регистру 

Подаци у Регистру привредних субјеката су подаци који се у складу са прописима уписују у Регистар.

Реч је о следећим подацима:

 • пословно име;
 • адреса седишта;
 • датум оснивања;
 • датум уписа, промене или брисања податка или документа;
 • матични број додељен од Републичког завода за статистику који је истовремено и регистарски број;
 • порески идентификациони број (ПИБ);
 • регистарске бројеве додељене од Републичког фонда ПИО и Републичког завода за здравствено осигурање;
 • време трајања, ако су предузетник и привредно друштво основани на одређено време;
 • правна форма, односно облик организовања или ознаку предузетника;
 • шифра претежне делатности;
 • податак о заступнику и границе његових овлашћења;
 • основни (регистровани) капитал;
 • удео и улог члана;
 • процена вредности неновчаног улога или потврда надлежног органа субјекта регистрације о процени вредности неновчаног улога;
 • оснивачки акт;
 • статут.

Поред наведених података Регистар у зависности од врсте субјекта регистрације садржи податке и о:

 • члановима и оснивачима субјекта регистрације;
 • задругарима;
 • директору, односно члановима одбора директора или извршног одбора;
 • председнику и члановима надзорног одбора;
 • председнику и члановима управног одбора.

Поред наведених података Регистар садржи податке који могу да постоје и то:

 • скраћено пословно име;
 • пословно име на страном језику;
 • скраћено пословно име на страном језику;
 • прекид обављања делатности предузетника;
 • податке о прокуристи;
 • податке о пословођи и границе његових овлашћења;
 • податке о огранку;
 • издвојено место предузетника;
 • обавезу овере оснивачког акта;
 • податке о ликвидацији, принудној ликвидацији и стечају;
 • забележбе;
 • податке о називима, резервисаним у складу са законом о поступку регистрације;
 • податке о позиву, огласу и објави документа који се региструје у складу са законом;
 • адресу за пријем поште;
 • адресу за пријем електронске поште;
 • бројеве рачуна у банкама. 

Регистрациона пријава је поднесак којим се покреће поступак регистрације. Регистрациона пријава за оснивање привредног субјекта је прописани образац (ЈРППС) и пријава оснивања обавезно се подноси на овом обрасцу.

Остале регистрационе пријаве могу се поднети и у форми поднеска који мора да садржи све неопходне елементе за покретање поступка. Више о овоме можете прочитати у одељку Упутства.

Регистратор јесте физичко лице које води регистар, именовано у складу са законом којим се уређује правни положај Агенције.

Подносилац пријаве јесте лице овлашћено за подношење пријаве. Више о овлашћењима за подношење пријаве можете прочитати у одељку Упутства.

Објављивање јесте електронско приказивање, на интернет страни Агенције, података и докумената који су предмет регистрације и евидентирања, одлука које су донете у поступку регистрације и евидентирања и података и докумената који нису предмет регистрације и евидентирања, а објављују се у складу са прописима. 

Извод о регистрованим или евидентираним подацима јесте јавна исправа која садржи регистроване или евидентиране податке о правном или физичком лицу или предмету регистрације или евидентирања, према стању у тренутку издавања извода.

Потврда јесте јавна исправа којом се потврђује да ли је податак или документ био регистрован или евидентиран, да ли регистар или евиденција садржи одређени податак, односно документ, да ли су одређене чињенице садржане у документима из регистра или евиденције или којом се потврђују правна стања или последице регистрације или евидентирања.

Евиденција јесте јединствена, централна, електронска база података и докумената који су прописани као предмет евидентирања и докумената на основу којих је извршено евидентирање.

Забележба јесте упис података и докумената који су као такви прописани као предмет забележбе или упис података и докумената који по оцени регистратора представљају чињенице од значаја за правни промет.