Закони

Назив Преузимање
Закон о јавним агенцијама
Закон о Агенцији за привредне регистре
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
Закон о привредним друштвима
Закон о задругама
Закон о електронским медијима
Закон о јавном информисању и медијима
Закон о стечају
Закон о приватизацији
Закон о јавним предузећима
Закон о туризму
Закон о угоститељству
Закон о класификацији делатности
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о удружењима
Нови Закон о спорту
Закон о задужбинама и фондацијама
Закон о привредним коморама
Закон о финансијском лизингу
Закон о заложнoм праву на покретним стварима и правима уписаним у Регистар
Закон о извршењу и обезбеђењу
Закон о регионалном развоју
Закон о платном промету
Закон о спољнотрговинском пословању
Закон о јавним набавкама
Закон о факторингу
Закон о ревизији
Закон о рачуноводству
Закон о тржишту капитала
Закон о основама својинскоправних односа
Закон о облигационим односима
Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње
Закон о Централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре
Закон о централној евиденцији стварних власника
Закон о општем управном поступку
Закон о здравственој заштити
Закон о архивској грађи и архивској делатности
Закон о култури
Закон о преузимању акционарских друштава
Закон о социјалном предузетништву
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Уредбе

Назив Преузимање
Уредба о класификацији делатности
Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према класификацији делатности
Уредба о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину
Уредба о садржини, начину уписа и вођења Регистра стечајних маса
Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Правилници

Назив Преузимање
Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта
Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију
Правилник о додели ПИБ правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР
Правилник о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију
Правилник о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
Правилник о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија
Правилник о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију
Правилник о врсти, висини и условима гаранције путовања и висини депозита у зависности од категорије лиценце
Правилник о условима и начињу рангирања лиценце
Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења
Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра страних удружења
Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта
Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спорт. центрима
Правилник о ближој садржини и начину вођења Регистра задужбина и фондација
Правилник о садржини и начину вођења Регистра представништава страних задужбина и фондација
Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
Правилник о садржини Регистра факторинга
Правилник о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга
Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима односно пословима домаће радиности начину сертификовања истих
Правилник о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње као и документима која се прилажу за регистрацију података
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
Правилник о начину размене докумената и поднесака е-путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром
Правилник о садржини и начину вођења Регистра привредних комора и Регистра представништава страних комора
Правилник о Класификацији основа привременог ограничења права
Правилник o начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР
Правилник о спортским гранама и областима спорта у РС и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
Правилник о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава
Правилник о ученичким задругама
Правилник о садржини Централне евиденције стварних власника
Правилник о начину и условима електронске размене података АПР-а и других државних органа
Правилник о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију
Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга
Правилник о ближој садржини Регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију

Одлуке

Назив Преузимање
Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР
Одлука о врсти, обиму и начину испоруке података и докумен. који се уступају без накнаде држ.органима и организацијама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке података и докумен. који се уступају без накнаде држ.органима и организацијама
Одлука о начину, условима и накнадама за преузимање података у електронској форми о статусним и другим променама правних и физичких лица регистрованих
Методологија за давање података у електронској форми