Zakoni

Naziv Preuzimanje
Zakon o javnim agencijama
Zakon o Agenciji za privredne registre
Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
Zakon o privrednim društvima
Zakon o zadrugama
Zakon o javnom informisanju i medijima
Zakon o elektronskim medijima
Zakon o stečaju
Zakon o privatizaciji
Zakon o javnim preduzećima
Zakon o turizmu
Zakon o ugostiteljstvu
Zakon o klasifikaciji delatnosti
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o udruženjima
Novi Zakon o sportu
Zakon o zadužbinama i fondacijama
Zakon o privrednim komorama
Zakon o finansijskom lizingu
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u Registar
Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Zakon o regionalnom razvoju
Zakon o platnom prometu
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o javnim nabavkama
Zakon o faktoringu
Zakon o reviziji
Zakon o računovodstvu
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje
Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
Zakon o kulturi
Zakon o preuzimanju akcionarskih društava
Zakon o socijalnom preduzetništvu
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenјa u elektronskom poslovanјu

Uredbe

Naziv Preuzimanje
Uredba o klasifikaciji delatnosti
Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji delatnosti
Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja
Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu
Uredba o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stečajnih masa
Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavlјanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti covid-19 izazvane virusom sars-cov-2

Pravilnici

Naziv Preuzimanje
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta
Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
Pravilnik o dodeli PIB pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR
Pravilnik o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
Pravilnik o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija
Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja i visini depozita u zavisnosti od kategorije licence
Pravilnik o uslovima i načinju rangiranja licence
Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja
Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stranih udruženja
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta
Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sport. centrima
Pravilnik o bližoj sadržini i načinu vođenja Registra zadužbina i fondacija
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija
Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
Pravilnik o sadržini Registra faktoringa
Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa
Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti načinu sertifikovanja istih
Pravilnik o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje kao i dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka
Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem
Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka e-putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništava stranih komora
Pravilnik o Klasifikaciji osnova privremenog ograničenja prava
Pravilnik o načinu i uslovima elektronske obrade i korišćenja podataka Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR
Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u RS i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta
Pravilnik o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava
Pravilnik o učeničkim zadrugama
Pravilnik o sadržini Centralne evidencije stvarnih vlasnika
Pravilnik o načinu i uslovima elektronske razmene podataka APR-a i drugih državnih organa
Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga
Pravilnik o bližoj sadržini Registra ustanova kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Odluke

Naziv Preuzimanje
Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR
Odluka o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumen. koji se ustupaju bez naknade drž.organima i organizacijama
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vrsti, obimu i načinu isporuke podataka i dokumen. koji se ustupaju bez naknade drž.organima i organizacijama
Odluka o načinu, uslovima i naknadama za preuzimanje podataka u elektronskoj formi o statusnim i drugim promenama pravnih i fizičkih lica registrovanih
Metodologija za davanje podataka u elektronskoj formi