Повраћај више или погрешно уплаћених средстава које АПР спроводи по службеној дужности  

На основу члана  4. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава, Агенција за привредне регистре је, по службеној дужности, покренула поступак за повраћај тих средстава на рачун уплатиоца.

Средства су враћена правним лицима која су у току 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. и 2021. године АПР-у извршила уплату већег износа накнаде или су, пак, погрешно уплатила средства.

У наредном периоду, наставиће се повраћај више или погрешно уплаћених средстава, у складу са извршеном контролом коју спроводе надлежни регистри, односно сектор економско-финансијских послова Агенције.     

Повраћај вишка или погрешно уплаћених средстава према захтеву уплатиоца, односно подносиоца регистрационе пријаве

У складу са чланом 37. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 131/2022), прописано је да право на повраћај накнаде има лице које је:

  • платило накнаду коју није било дужно да плати,
  • није поднело захтев за поступање,
  • платило накнаду у износу већем од прописане,
  • платило накнаду за услугу Агенције, а та услуга није извршена.

Повраћај средстава врши се на захтев уплатиоца.

Захтев за повраћај вишка уплаћених средстaва подноси се писменим путем, на прописаном обрасцу - Захтев за повраћај више-погрешно уплаћених средстава, који мора бити адресиран на регистар надлежан за решавање по раније поднетом захтеву, или као поднесак, у слободној форми, али са обавезним елементима које садржи прописани образац, уз подношење доказа о раније уплаћеној накнади за коју се тражи повраћај.

Преглед предмета, одн. регистрационих захтева, по којима је идентификован вишак уплаћених средстава по решеним предметима, а за које није извршен повраћај, дат је у апликацији Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних и уплата које нису коришћене у поступку регистрације.

Претрага више уплаћених средстава може се извршити на основу следећих критеријума:

  • број предмета,
  • број регистрационог захтева,
  • назив уплатиоца,
  • број рачуна уплатиоца са ког је извршено плаћање и
  • позива на број.  

Претрага се редовно ажурира.

По члану 4. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава, ако подносилац регистрационе пријаве, одоносно уплатилац више или погрешно уплаћених средстава, није поднео захтев за повраћај, АПР ће иницирати повраћај средстава уколико располаже свим потребним подацима (назив и број рачуна уплатиоца, утврђени износ и основ за повраћај). Повраћај ће извршити на рачун уплатиоца са којег је уплата извршена. Уколико је привредни субјект обрисан из регистра, повраћај ће бити извршен на рачун правног следбеника који се води у Јединственом регистру рачуна.