Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава оснивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања

Регистрациона пријава промене података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 - Назив
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Председник и/или друго лице овлашћено за заступање
Додатак 04 - Статут
Додатак 05 - Време трајања
Додатак 06 - Упис/брисање забележбе
Додатак 07 - Рачун у банци и/или контакт подаци
Додатак 08 - Покретање поступка ликвидације
Додатак 09 - Обустава поступка ликвидације
Додатак 10 - Покретање поступка стечаја
Додатак 11 - Обустава стечајног поступка
Додатак 12 - Чланство у савезу или другој асоцијацији

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за исправку грешке
Пријава за резервацију назива
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава