Уговорну привредну комору за остваривање заједничког пословног интереса на одређеној територији или у одређеној привредној грани може основати најмање 100 привредних субјеката (привредних друштава и предузетника).

Уговорна привредна комора престаје са радом ако се број чланова смањи испод броја прописаног ставом 1. овог члана, у непрекидном трајању од три месеца. 

Престанак рада уговорне привредне коморе уређује се прописима којима се уређује поступак регистрације привредних комора. 

Уговорне привредне коморе уписују се у Регистар привредних комора, у складу са посебним законом, којим се уређује поступак регистрације.

Уговорне привредне коморе стичу својство правног лица даном уписа у Регистар привредних комора. 

Документација потребна за упис уговорне привредне коморе у Регистар:

Уз регистрациону пријаву за упис оснивања привредне коморе у Регистар привредних комора подноси се:

  • оснивачки акт;
  • статут;
  • записник са оснивачке скупштине;
  • доказ о идентитету оснивача (извод из одговарајућег регистра или други доказ о правном субјективитету);
  • акт о избору лица овлашћеног за заступање;
  • фотокопија личне карте или пасоша за лице овлашћено за заступање;
  • доказ о уплати накнаде за упис у Регистар привредних комора.