Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава оснивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања

Регистрациона пријава промене података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 – Назив
Додатак 02 – Седиште
Додатак 03 – Заступник/ лични подаци регистрованих лица
Додатак 04 – Статут
Додатак 05 – Грана спорта
Додатак 06 – Статус социјалног предузетништва/Време трајања
Додатак 07 - Забелешка
Додатак 08 – Контакт подаци
Додатак 09 – Делатност
Додатак 10 – Покретање поступка ликвидације
Додатак 11 - Обустава поступка ликвидације
Додатак 12 - Покретање поступка стечаја
Додатак 13 – Обустава стечајног поступка
Додатак 14 – Упис/брисање огранка
Додатак 15 – Промена података о регистрованом огранку
Додатак 16 – Чланство у савезу или другој асоцијацији
Додатак 17 - Пријава привредне делатности

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за издавање преписа решења
Пријава за резервацију назива
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава