Законом о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09) прописано је да Влада ближе прописује садржину и начин уписа и вођења Регистра стечајних маса, као и врсте и висину накнада за регистрацију и друге услуге које пружа орган надлежан за вођење овог регистра.

Регистар стечајних маса започео је са радом 23. јануара 2010. године.

Регистар стечајних маса је јединствена, централизована, електронска база података о стечајним масама стечајних дужника у односу на које је стечајни поступак покренут и спроведен по одредбама новог Закона о стечају који се примењује од 23.01.2010. године.

У Регистар се региструју:

 • пословно име, седиште и матични/регистарски број стечајног дужника,
 • матични број,
 • порески идентификациони број,
 • назив суда, број и датум решења надлежног суда којим се утврђује постојање стечајне масе,
 • бројеви рачуна у банкама,
 • лично име и матични број стечајног управника,
 • датум и време регистрације,
 • датум и време регистрације промене података,
 • података о брисању стечајне масе из Регистра,
 • забележбе података од значаја за правни промет.

Регистар може да садржи и следеће податке:

 • вредност стечајне масе, уколико је процењена,
 • друге податке у складу са законом.

У Регистар се региструју и све промене података саржаних у Регистру.