Представништво страног удружења са седиштем на територији Републике Србије

Страно удружење јесте удружење са седиштем у другој држави, основано по прописима те државе ради остваривања неког заједничког или општег интереса или циља, а чије деловање није усмерено на стицање добити, као и међународно удружење или друга страна, односно међународна невладина организација која има чланове који су се на добровољној основи повезали ради остваривања неког заједничког или општег интереса или циља који није усмерен на стицање добити.

У Регистар страних удружења се уписују подаци о представништву, канцеларији и другог организационог облика страног или међународног невладиног недобитног удружења које има седиште на територији Републике Србије (у даљем тексту: представништво), ако законом или међународним уговором није другачије утврђено.

Представништво страног удружења може да делује на територији Републике Србије након уписа у Регистар страних удружења.

Регистар страних удружења садржи податке о представништву страног удружења и то:

 • редни број уписа;
 • назив страног удружења;
 • скраћени назив страног удружења;
 • држава у којој је страно удружење основано;
 • седиште страног удружења у држави у којој је основано;
 • назив представништва страног удружења;
 • адреса седишта представништва страног удружења у Републици Србији;
 • адреса седишта огранака представништва страног удружења у Републици Србији;
 • време за које је представништво страног удружења основано;
 • име и презиме лица овлашћеног за заступање и представљање страног удружења у Републици Србији, пребивалиште и јединствени матични број грађана ако се ради о држављанину Републике Србије, односно боравиште у Републици Србији и број путне исправе и државу издавања путне исправе ако се ради о страном држављанину;
 • матични број и порески идентификациони број (ПИБ) представништва страног удружења у Републици Србији;
 • циљеви страног удружења;
 • забелешка о покретању поступка за забрану рада представништва страног удружења;
 • забрана рада представништва страног удружења;
 • број и датум доношења решења о упису у Регистар;
 • број и датум доношења решења о промени података у Регистру;
 • број и датум доношења решења о брисању из Регистра.