Predstavništvo stranog udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije

Strano udruženje jeste udruženje sa sedištem u drugoj državi, osnovano po propisima te države radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, a čije delovanje nije usmereno na sticanje dobiti, kao i međunarodno udruženje ili druga strana, odnosno međunarodna nevladina organizacija koja ima članove koji su se na dobrovoljnoj osnovi povezali radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja koji nije usmeren na sticanje dobiti.

U Registar stranih udruženja se upisuju podaci o predstavništvu, kancelariji i drugog organizacionog oblika stranog ili međunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: predstavništvo), ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Predstavništvo stranog udruženja može da deluje na teritoriji Republike Srbije nakon upisa u Registar stranih udruženja.

Registar stranih udruženja sadrži podatke o predstavništvu stranog udruženja i to:

 • redni broj upisa;
 • naziv stranog udruženja;
 • skraćeni naziv stranog udruženja;
 • država u kojoj je strano udruženje osnovano;
 • sedište stranog udruženja u državi u kojoj je osnovano;
 • naziv predstavništva stranog udruženja;
 • adresa sedišta predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji;
 • adresa sedišta ogranaka predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji;
 • vreme za koje je predstavništvo stranog udruženja osnovano;
 • ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje stranog udruženja u Republici Srbiji, prebivalište i jedinstveni matični broj građana ako se radi o državljaninu Republike Srbije, odnosno boravište u Republici Srbiji i broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave ako se radi o stranom državljaninu;
 • matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji;
 • ciljevi stranog udruženja;
 • zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada predstavništva stranog udruženja;
 • zabrana rada predstavništva stranog udruženja;
 • broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;
 • broj i datum donošenja rešenja o promeni podataka u Registru;
 • broj i datum donošenja rešenja o brisanju iz Registra.