Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистрa туризма врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу)

Накнада за издавање или обнављање лиценце

Висина накнаде за издавање или обнављање лиценцe за обављање послова туристичке агенције организатора туристичког путовања износи 3.300,00 динара.

Висина накнаде за издавање свечане форме лиценце туристичкој агенцији организатору туристичког путовања износи 6.000,00 динара.

Накнада за упис туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања

Висина накнаде за регистрацију туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања износи 2.800,00 динара.

Накнада за промене података о туристичкој агенцији

Висина накнаде за промене регистрованих података о туристичкој агенцији износи 1.000,00 динара.          

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада из претходног става увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који je предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за брисање туристичке агенције

Висина накнаде за брисање туристичке агенције износи 1.200,00 динара.

Накнаде за издавање извода, уверења, потврда и копија

Висине накнада за издавање извода, уверења, потврда и копија износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о туристичкој агенцији 1.000,00 динара,
 • за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми о туристичкој агенцији 700,00 динара - у припреми,
 • за издавање преписа одлуке регистратора 1.000,00 динара,
 • за издавање уверења о евидентирању у Регистар туризма 300,00 динара,
 • за издавање уверења о историјски евидентираним подацима у Регистру 300,00 динара по податку,
 • за евидентирање у Регистар података о другим субјектима који обављају послове од значаја за развој и унапређење туризма и о субјектима који обављају промоцију туризма 1.000,00 динара,
 • за издавање потврде да туристичка агенција није регистрована у Регистру, или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 400,00 динара,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 400,00 динара по податку,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација или евиденција у Регистар 30,00 динара по страни документа.

Остале накнаде

Висина накнаде за регистрацију других података о туристичкој агенцији који се у складу са законом региструју износи:

 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.000,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.