Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra turizma vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu)

Naknada za izdavanje ili obnavljanje licence

Naknada za izdavanje ili obnavljanje licence za obavljanje poslova turističke agencije organizatora turističkog putovanja iznosi 3.300,00 dinara.

Naknada za registraciju turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja

Naknada za registraciju turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja iznosi 3.300,00 dinara.

Naknada za registraciju podataka o predmetu registracije i zabeležbe o turističkoj agenciji

Naknada za registraciju podataka o predmetu registracije i zabeležbe o turističkoj agenciji iznosi 1.100,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva registracija podataka o više predmeta registracije i zabeležbi, naknada se uvećava za 550,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu prijavu promene podataka i dokumenata iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji je predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za brisanje turističke agencije

Naknada za brisanje turističke agencije iznosi 1.400,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, uverenja, potvrda i kopija

Naknada za izdavanje prepisa, izvoda, i potvrda iznosi:

 • za izdavanje prepisa odluka registratora ili izvoda o registrovanim podacima o turističkoj agenciji u papirnoj formi 1.100,00 dinara; za izdavanje potvrde da turistička agencija nije registrovana ili da registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije u papirnoj formi 550,00 dinara;
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku;
 • za izdavanje svečane forme licence turističkoj agenciji organizatoru turističkog putovanja 6.000,00 dinara.

Naknade za ostale usluge koje pruža Agencija u vezi postupka registracije

Naknada za izdavanje prepisa odluke registratora, kopija i drugih dokumenata iznosi:

 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara za prepis u papirnoj formi;
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima koji se vode u okviru Agencije, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.