Општа упутства за регистрацију и стицање статуса социјалног предузетништва

Закон о социјалном предузетништву („Сл. гласник РС“, број 14/2022, у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 15.2.2022.године, а од 15.11.2022.године, поред привредних субјеката и предуетника и субјекти цивилног сектора, посебно удружења, фондације и удружења у области спорта који су регистровани у Агенцији за привредне регистре имају могућност да региструју и тиме стекну статус социјалног предузетништва којим се означава превасходни циљ њиховог деловања у друштвеном окружењу, односно пословном и правном  промету.

Циљ социјалног предузетништва јесте обављање делатности од општег интереса, ради стварања нових и иновативних могућности за решавање друштвених проблема, проблема појединаца или друштвено осетљивих група и спречавања настајања и отклањања последица социјалне искључености, јачања друштвене кохезије и решавања других проблема у локалним заједницама и друштву у целини. Обављање делатности је усмерено на решавање друштвених проблема, у циљу повећања социјалне кохезије и развоја друштва, а остварена добит се улаже у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса и остварује се нарочито  кроз: 1) производњу добара и пружање услуга (социјалних, образовних, здравствених и др.), у складу са Законом;2) радну интеграцију, у складу са Законом;3) пословање које доприноси одрживом развоју девастираних подручја и локалних заједница;4) пословање којим се решавају проблеми у другим областима од општег интереса.

Субјект социјалног предузетништва обавља послове у различитим областима којима се доприноси остварењу друштвене улоге социјалног предузетништва, а нарочито обавља делатности којима се омогућава остварење социјалне, културне, економске и радне укључености припадника друштвено осетљивих група и задовољење њихових других специфичних потреба, као и остварење других идентификованих општих интереса унутар локалне заједнице и на републичком нивоу.

Статус субјекта социјалног предузетништва могу регистровати и стећи следећи субјекти, ако испуњавају Законом прописане услове:

 1. регистровани предузетници
 2. привредни субјекти, односно домаћа правна лица регистрована за обављање делатности у циљу стицања добити, а нарочито привредна друштва, задруге и друга правна лица, која по свом правном положају могу испунити услове који су Законом прописани за стицање статуса социјалног предузетништва;
 3. субјекти цивилног сектора, односно домаћа правна лица која нису основана у циљу стицања добити, а нарочито удружења, удружења у области спорта, фондације и друга правна лица, која по свом правном положају могу испунити услове који су  Законом прописани за стицање статуса социјалног предузетништва.

СУБЈЕКТИ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

УДРУЖЕЊА/СПОРТСКА УДРУЖЕЊА/ФОНДАЦИЈЕ

Статус социјалног предузетништва стиче се на захтев субјекта цивилног сектора односно регистрованог удружења/регистрованог удружења у области спорта/регистроване фондације, који се подноси регистру у коме је регистрован, без испитивања  друштвене улоге и области деловања субјекта у смислу овог закона.

Регистровано удружење/регистровано удружење у области спорта/регистрована фондација, може стећи статус социјалног предузетништва ако је регистровано/а за обављање привредне делатности и ако је статутом прописано да:

 1. удружење/удружење у области спорта/фондација остварује једну или више друштвених улога у складу са чланом 5. Закона о социјалном предузетништву;
 2. удружење/удружење у области спорта/фондација послује у једној или више области у складу са чланом 7. Закона о социјалном предузетништву;
 3. управљање удружењем/удружењм у области спорта/фондацијом врши у складу са ограничењем прописаним чланом 12. Закона о социјалном предузетништву;
 4. је удружење/удружење у области спорта/фондација обвезник извештавања у складу са чланом 13. Закона о социјалном предузетништву.

Члан 5. Закона о социјалном предузетништву гласи:

Друштвена улога социјалног предузетништва

Социјално предузетништво је усмерено на решавање друштвених проблема, у циљу повећања социјалне кохезије и развоја друштва.

Социјално предузетништво јесте пословање у коме се остварена добит улаже у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса. 

Социјално предузетништво се нарочито остварује кроз:

 1. производњу добара и пружање услуга (социјалних, образовних, здравствених и др.), у складу са овим законом;
 2. радну интеграцију, у складу са овим законом;
 3. пословање које доприноси одрживом развоју девастираних подручја и локалних заједница;
 4. пословање којим се решавају проблеми у другим областима од општег интереса.

Члан 7. Закона о социјалном предузетништву гласи:

Области деловања

Субјект социјалног предузетништва обавља послове у различитим областима којима се доприноси остварењу друштвене улоге социјалног предузетништва, а нарочито обавља делатности којима се омогућава остварење социјалне, културне, економске и радне укључености припадника друштвено осетљивих група и задовољење њихових других специфичних потреба, као и остварење других идентификованих општих интереса унутар локалне заједнице и на републичком нивоу.

Члан 12. Закона о социјалном предузетништву гласи:

Управљање у субјектима социјалног предузетништва

Управљање субјектом социјалног предузетништва уређује се оснивачким актом, статутом или другим општим актом, у складу са законом, тако да се обезбеди учешће у доношењу одлуке најмање једне трећине:

 1. запослених радно способних припадника друштвено осетљивих група, ако се тај статус остварује по основу радне интеграције тих лица;
 2. корисника производа и услуга субјекта социјалног предузетништва, ако се тај статус остварује по основу пласмана производа и пружања услуга тим лицима;
 3. запослених, ако се тај статус остварује искључиво по основу пословања у конкретној области деловања из члана 7. овог закона.

Ако се статус остварује по више основа наведених у ставу 1. овог члана, представници по сваком од тих основа се равномерно укључују у управљање субјектом социјалног предузетништва.

Обавеза из ст. 1. и 2. овог члана се не односи на предузетника.

Члан 13.  Закона о социјалном предузетништву гласи:

Обавеза извештавања о испуњавању друштвене улоге

Субјект социјалног предузетништва сачињава извештај о испуњавању друштвене улоге за период од две године, у складу са овим законом. 

Извештај из става 1. овог члана садржи основне податке у вези са:

 1. испуњавањем услова за пословање у статусу социјалног предузетништва, прописаних овим законом;
 2. пословањем, односно активностима које су реализоване у складу са чланом 7. овог закона;
 3. расподелом добити у складу са чланом 11. овог закона;
 4. начином управљања у субјекту социјалног предузетништва, у складу са чланом 12. овог закона.

Саставни део извештаја из става 1. овог члана чине и програми реинвестирања и уговори о додели средстава из члана 11. ст. 4. и 5. овог закона, ако је у периоду извештавања распоређивана добит.

Извештај из става 1. овог члана подноси се надлежном регистру ради објаве, у року који је прописан за подношење годишњег финансијског извештаја.

Актом Владе на предлог министарства надлежног за послове запошљавања ближе се уређује садржина и начин подношења извештаја из става 1. овог члана.

Регистрација статуса социјалног предузетништва по захтеву удружења/удружења у области спорта/фондација

Под условом да регистровано удружење/удружење у области спорта/фондација, има регистровану привредну делатност, за регистрацију статуса социјалног предузетништва подноси се:

 1. регистрациона пријава промене података и то уписа статуса социјалног предузетништва,
 2. записник са седнице скупштине,
 3. одлука скупштине о усвајању статута,
 4. нови статут (са одређеним елементима напред наведеним у складу са Законом о социјалном предузетништву),
 5. доказ о уплати прописане накнаде.

Ако регистровано удружење/удружење у области спорта/фондација нема регистровану привредну делатност, прво се мора спровести поступак регистрације привредне делатности па тек онда регистрација статуса социјалног предузетништва.

Остваривање добити од регистроване привредне делатности:

Удружење/удружење у области спорта/фондација са статусом социјалног предузетништва, са добити коју остварује од регистроване привредне делатности поступа у складу са законом који уређује његов правни положај, а може је донирати искључиво другом субјекту цивилног сектора са статусом социјалног предузетништва за решавање проблема заједнице у областима деловања из члана 7. Закона о социјалном предузетништву, у којој и сам делује. У овом случају удружење је дужно да сачини план реинвестирања добити.

За средства која се из остварене добити донирају другим правним лицима или предузетницима, удружење/удружење у области спорта/фондација са статусом социјалног предузетништва, је дужно да сачини уговор о додели средстава са тим правним лицем, односно предузетником којим се утврђује намена тих средстава.

План реинвестирања и уговор о донацији се објављују у надлежном регистру, заједно са извештајем из члана 13. Закона о социјалном предузетништву.

Обавеза извештавања:

Чланом 13. Закона о социјалном предузетнишву је прописано да удружење/удружење у области спорта/фондација са статусом социјалног предузетништва има обавезу сачињавања извештаја о испуњавању друштвене улоге (чији саставни део треба да буду и програми реинвестирања и уговори о додели средстава, ако је у периоду извештавања распоређивана добит), за период од две године, у складу са овим законом. 

Овај извештај садржи основне податке у вези са:

 1. испуњавањем услова за пословање у статусу социјалног предузетништва, прописаних  Законом;
 2. пословањем, односно активностима које су реализоване у складу са чланом 7. Закона о социјалном предузетништву;
 3. расподелом добити у складу са чланом 11. Закона о социјалном предузетнишву;
 4. начином управљања у субјекту социјалног предузетништва, у складу са чланом 12.

Извештај се подноси надлежном регистру ради објаве, у року који је прописан за подношење годишњег финансијског извештаја.

Актом Владе на предлог министарства надлежног за послове запошљавања ближе се уређује садржина и начин подношења овог извештаја.

Стицање и располагање имовином:

Удружење/удружење у области спорта/фондација са статусом социјалног предузетништва, за време свог трајања стиче и располаже имовином слободно, у складу са законом и својим општим актима.

Имовина субјекта социјалног предузетништва не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа, заступницима, запосленима или са њима повезаним лицима.

Под повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се лица која су као таква одређена законом којим се уређују привредна друштва.

Напред наведено се не односи на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем друштвене улоге из члана 5. овог закона (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

За случај престанка удружења/удружења у области спорта/фондације са статусом социјалног предузетништва, статутом  или одлуком о престанку рада, која се доноси у складу са законом, може се одредити да након измирења поверилаца прималац преостале имовине буде искључиво други субјект цивилног сектора са статусом социјалног предузетништва.

Такође, у случају престанка самог статуса социјалног предузетништва, удружење/удружење у области спорта/фондација која је обрисала статус социјалног предузетништва, дужан/на је да преосталу имовину стечену за време трајања тог статуса и по основу тог статуса одлуком додели искључиво другом субјекту цивилног сектора са статусом социјалног предузетништва.

Престанак статуса социјалног предузетништва:

Статус социјалног предузетништва престаје брисањем тог статуса из Регистра на захтев удружења/удружења у области спорта/фондације или брисањем из регистра удружења/удружења у области спорта/фондације као правног лица, услед престанка рада.

Регистрација престанка статуса социјалног предузетништва по захтеву удружења/удружења у области спорта/фондације

За регистрацију промене података и то брисања статуса социјалног предузетништва, подноси се:

 • регистрациона пријава промене података и то брисања статуса социјалног предузетништва;
 • записник са седнице скуптшине;
 • одлука скупштине о усвајању статута, и о престанку статуса социјалног предузетништва, која мора да садржи констатацију да је одлука донета по прибављању већинске сагласности представника запослених, односно корисника производа и услуга у колективном органу управе из члана 12. став 1. Закона о социјалном предузетништву, која је дата у форми јавнобележничке исправе;
 • изјава заступника тог удружења/удружења у области спорта/фондације, сачињена у форми јавнобележничке исправе, да је преостала имовина и добит коју је удружење стекло за време трајања тог статуса и по основу тог статуса, пренета на други субјект цивилног сектора у статусу социјалног предузетништва у складу са чл. 10. и 11. Закона о социјалном предузетништву(ова изјава се објављује на интернет страници Регистра);
 • нови статут (који не садржи елементе одређене за стицање статуса социјалног предузетништва);
 • доказ о уплати прописане накнаде.

Регистрација престанка рада и брисања из регистра удружења/удружења у области спорта/фондације са статусом социјалног предузетништва по захтеву удружења/удружења у области спорта/фондације

За регистрацију престанка рада и брисања из регистра удружења/удружења у области спорта/фондације са статусом социјалног предузетништва, поред прописане  документације одговарајућим Правилником подноси се и:

 • одлука скупштине о престанку рада која мора да садржи констатацију да је одлука донета по прибављању већинске сагласности представника запослених, односно корисника производа и услуга у колективном органу управе из члана 12. став 1. Закона о социјалном предузетништву, која је дата у форми јавнобележничке исправе;
 • изјава заступника тог удружења/удружења у области спорта/фондације, сачињена у форми јавнобележничке исправе, да је преостала имовина и добит коју је удружење стекло за време трајања тог статуса и по основу тог статуса, пренета на други субјект цивилног сектора у статусу социјалног предузетништва у складу са чл. 10. и 11. Закона о социјалном предузетништву, (ова изјава се објављује на интернет страници Регистра).

Расподела преостале добити:

У случају престанка (брисања из регистра) удружења/удружења у области спорта/фондације односно брисања (брисања из регистра) статуса социјалног предузетништва, преостала добит стечена за време трајања тог статуса и по основу тог статуса преноси се на други субјект социјалног предузетништва, у складу са ограничењем прописаним ставом 1. тачка 2) и ст. 2‒3. овог члана.

Остваривање олакшица и ослобађања:

Удружење/удружење у области спорта/фондација са статусом социјалног предузетништва, може остварити олакшице и ослобођења у складу са прописима којима се уређују порези, доприноси за обавезно социјално осигурање, накнада за коришћење јавних добара и друге врсте новчаних обавеза.

На питања која се односе на поступак регистрације статуса социјалног предузетништва у надлежном регистру, а која Законом нису посебно уређена, сходно се примењује закон којим се уређује поступак пред надлежним регистром и објављивање података и докумената у том регистру.

Министар надлежан за спровођење закона којим је прописано вођење регистра надлежан је за одлучивање о жалби на решење донето у поступку регистрације и престанка статуса социјалног предузетништва.