Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за изводе и потврде, врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу). 

Општа упутства

У складу са Законом о централној евиденцији стварних власника, на захтев заинтересованог лица Агенција издаје:

 1. извод из Централне евиденције о подацима о стварним власницима регистрованог субјекта;
 2. потврду из Централне евиденције о историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта (потврда за регистрованог субјекта);
 3. потврду из Централне евиденције да је неко физичко лице уписано или је било уписано као стварни власник регистрованог субјекта (потврда за физичко лице).

Захтев се подноси електронски, у систему Агенције или у папирној форми на понуђеном обрасцу.

Уколико се захтев подноси електронски, накнада за издавање извода или потврде се плаћа електронски (искључиво картицом у систему за електронска плаћања Агенције за привредне регистре).

Уколико се захтев подноси у писаној форми, уз исти се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде.

Документ се издаје у форми електронског документа или у папирној форми.

Законски рок за издавање извода или потврде у папирној форми је 2 дана од дана подношења захтева, али се у пракси извод добија одмах у Агенцији (односно њеним организационим јединицама) ако се захтев преда лично и уколико је приложен исправан доказ о уплати.

Извод или документ, који се купује преко система у форми електронског документа, можете преузети одмах након извршеног плаћања.

 • Накнада за издавање извода у форми електронског документа износи 1.700,00 динара.
 • Накнада за издавање извода у папирној форми износи 1.900,00 динара.
 • Накнада за издавање потврде из Централне евиденције стварних власника у папирној форми износи 1.100,00 динара по стварном власнику, а у електронској форми износи 1.000,00 динара по стварном власнику.

Захтев за издавање извода или потврде може да поднесе било које заинтересовано лице, а документ преузима подносилац, односно лице које он за то овласти.

Подношење захтева за издавање извода или потврде у папирној форми

Захтев у писаној форми се може:

 • предати лично у АПР-у Бранкова 25, Београд – Савски венац или Улица Ослобођења 1б, Београд-Раковица, или у некој од организационих јединица,
 • послати поштом на адресу Бранкова 25, 11000 Београд.

Издавање извода

За издавање извода из Централне евиденције о подацима о стварним власницима регистрованог субјекта, потребно је да:

 • попуните образац који се може бесплатно преузети са сајта АПР-а или добити уз накнаду од 120,00 динара у Агенцији,
 • приложите доказ о уплати накнаде у износу од 1.900,00 динара за издавање извода у папирној форми. 

Издавање потврда

За издавање потврде из Централне евиденције о историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта (потврда за регистрованог субјекта) потребно је да:

 • попуните образац који се може бесплатно преузети са сајта АПР-а или добити уз накнаду од 120,00 динара у Агенцији,
 • приложите доказ о уплати накнаде уз захтев.

За издавање потврде из Централне евиденције да је неко физичко лице уписано или је било уписано као стварни власник регистрованог субјекта (потврда за физичко лице), потребно је да:

 • попуните образац који се може бесплатно преузети са сајта АПР-а или добити уз накнаду од 120,00 динара у Агенцији,
 • приложите доказ о уплати накнаде у износу ид 1.100,00 динара за издавање потврде у папирној форми.