Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 87/23) чл. 36. и 37. прописан је начин утврђивања статуса ималаца јавних овлашћења који су надлежни за издавање услова за пројектовање и прикључење и утврђена надлежност и обавеза вођења спискова органа, организација и правних лица којима је законом или одлуком поверено издавање тих услова за потребе издавања локацијских услова. Одредбом члана 37. став 4. прописана је обавеза надлежног министарства, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе да једном годишње, од 1. до  31. јануара, као и приликом сваке промене података о имаоцима јавних овлашћења, регистратору Централне евиденције обједињених процедура достављају ажурне спискове.

„Обједињени списак ималаца јавних овлашћења (ИЈО)“, који се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре, садржи податке о називу имаоца јавних овлашћења, његовом матичном броју, називу, односно опису услова за пројектовање и прикључење које издаје, основу којим му је додељен статус имаоца јавних овлашћења, контакт податке и број рачуна на који се врше уплате за издавање услова.

Списак се ажурира одмах по добијању података од стране обвезника доставе.