Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/20) чл. 36. и 37. прописан је начин утврђивања статуса ималаца јавних овлашћења који су надлежни за издавање услова за пројектовање и прикључење и утврђена надлежност и обавеза вођења спискова органа, организација и правних лица којима је законом или одлуком поверено издавање тих услова за потребе издавања локацијских услова. Одредбама члана 39. став 2. прописана је обавеза надлежних министарстава, односно јединица локалне самоуправе, града и аутономне покрајине да спискове ималаца јавних овлашћења доставе регистратору Централне евиденције обједињених процедура ради обједињавања и објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, у року од 90 дана од ступања Уредбе на снагу.

„Обједињени списак ИЈО“ ће бити попуњаван сукцесивно, одмах по достављању наведених података од стране лица из члана 37. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/20).

Списак садржи основне информације о имаоцима јавних овлашћења, укључујући број рачуна на који се врши уплата за издавање услова за пројектовање и прикључење и контакт податке конкретног имаоца.