Uredbom o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS“, broj 115/20) čl. 36. i 37. propisan je način utvrđivanja statusa imalaca javnih ovlašćenja koji su nadležni za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje i utvrđena nadležnost i obaveza vođenja spiskova organa, organizacija i pravnih lica kojima je zakonom ili odlukom povereno izdavanje tih uslova za potrebe izdavanja lokacijskih uslova. Odredbama člana 39. stav 2. propisana je obaveza nadležnih ministarstava, odnosno jedinica lokalne samouprave, grada i autonomne pokrajine da spiskove imalaca javnih ovlašćenja dostave registratoru Centralne evidencije objedinjenih procedura radi objedinjavanja i objavljivanja na internet strani Agencije za privredne registre, u roku od 90 dana od stupanja Uredbe na snagu.

„Objedinjeni spisak IJO“ će biti popunjavan sukcesivno, odmah po dostavljanju navedenih podataka od strane lica iz člana 37. Uredbe o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS“, broj 115/20).

Spisak sadrži osnovne informacije o imaocima javnih ovlašćenja, uključujući broj računa na koji se vrši uplata za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje i kontakt podatke konkretnog imaoca.