АПР податке својих регистара чини јавно доступним путем интернет претраживача (Google Chrome, Mozilla Firefox итд) или путем веб-сервиса. Сваки други начин приступа и неовлашћеног преузимања података (апликације, скрипте и други алати за преузимање и преглед података) биће онемогућен.

Поштовани корисници, mолимо вас да у наредних неколико дана, приликом претраживања података Регистра заложног права по подацима о имену и презимену физичког лица или предмету заложног права, који су описног карактера (назив, врста, сорта, и сл.), претрагу вршите и по ћириличном и по латиничном писму. Уколико приликом претраживања будете имали проблема, молимо вас да се обратите тиму техничке подршке, на електронску адресу sd@apr.gov.rs или Регистру заложног права на адресу zaloga@apr.gov.rs

Упутство за претраживање података садржаних у Регистру заложног права

Претраживање података који су уписани у Регистар заложног права врши се према четири основна критеријума:

 • залогодавцу,
 • власнику предмета залоге (нови власник се региструје ако је након регистрације заложног права предмет залоге променио власника, а обавезу уписа овог податка имају залогодавац и нов власник),
 • уговорним странама из уговора о продаји (продавцу, односно купцу)
 • предмету заложног права односно предмету уговора о продаји,
 • броју под којим је регистрациона пријава заведена у Регистру заложног права (Зл. бр.).

Претраживање по лицима (залогодавцу, новом власнику предмета залоге, продавцу или купцу)

У зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице, страно или домаће лице критеријуми за претраживање су различити:

 • за домаће физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или матичном броју,
 • за страно физичко лице уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша,
 • за домаће правно лице уносе се подаци о пословном имену и/или матичном броју,
 • за страно правно лице уносе се подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру привредних субјеката.

НАПОМЕНА: Када се претраживање података врши према пословном имену привредног субјекта, обавезно треба извршити и претраживање по матичном броју тог привредног субјекта.

НАПОМЕНА: Приликом претраживања по лицима, ако је у питању физичко лице које је власник предузетничке радње, претраживање треба двоструко извршити: према критеријумима за физичко лице и према критеријумима за привредни субјект (предузетничку радњу).

Претраживање по предмету заложног права и предмету уговора о продаји

Ако се претраживање врши према предмету заложног права односно угвоора о продаји, критеријуми за претраживање зависе од врсте предмета.

За предмет који има регистрациони број, критеријуми за претраживање су:

 • регистарска ознака/број,
 • марка,
 • тип/модел,
 • број шасије (уколико постоји),
 • број мотора.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

За предмет који нема регистрациони број, на пример за машину или опрему, критеријуми за претраживање су:

 • марка,
 • тип/модел,
 • производна ознака/серијски број.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

За уметнички предмет или драгоценост, критеријуми су:

 • врста/назив,
 • аутор/произвођач.

Критеријуме за претраживање је могуће навести појединачно или кумулативно.

Ако је предмет животиња, критеријуми за претраживање су:

 • ближе одређење,
 • врста,
 • број ушне маркице,
 • регистарска ознака/број,
 • број пасоша,
 • ID број животиње.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

Ако је предмет залоге удео, критеријуми су:

 • матични број привредног друштва чији су удели предмет залоге,
 • назив привредног друштва чији су удели предмет залоге.

*Приликом претраживања неопходно је извршити проверу података који су садржани на листи удела истакнутој на екрану преко кога се приступа претрази удела.

Ако је предмет залоге пољопривредни производ, критеријуми за претраживање су:

 • назив културе,
 • тип/класа,
 • сорта,
 • катастарска општина,
 • број катастарске парцеле,
 • општина,
 • место,
 • улица,
 • број.

*Уколико претраживање вршите по броју катастарске парцеле, унесите само основни број (без означавања подброја).

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

Претраживање према ЗЛ.бр.

Када се претраживање врши према ЗЛ.Бр., потребно је унети број који је додељен од стране Агенције за привредне регистре (тзв. ЗЛ.Бр.). Овде се уноси само формат хххх/хх, без додатка –х.

НАПОМЕНА: Када се врши претраживање података, поред претраживања према предмету заложног права и предмету уговора о продаји, пожељно је извршити и претраживање по залогодавцу, односно уговорним странама из уговора о продаји. Треба имати у виду да покретне ствари могу бити регистроване као збир покретних ствари. У том случају у базу података се не уносе подаци за сваку од покретних ствари појединачно, већ су прецизни подаци о њима  најчешће садржани у документацији која је поднета уз регистрациону пријаву, као што су записник о попису и процени, спецификација и слично. У оваквим случајевима, можете се обратити Служби архиве Агенције за привредне регистре, ради заказивања термина за увид у списе конкретног предмета.

Видео упутство претраживање података у Регистру заложног права можете погледати овде.

Претраживање података огласне табле – Започети поступци намирења и вансудска продаја

На огласној табли доступна су обавештења о започињању поступка намирења и обавештења о месту и времену одржавања вансудске продаје која су објављена почев од 7. маја 2019. године, када је ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар („Службени гласник РС”, број 31/2019).

Филтрирање објављених података могуће је по следећим подацима:

 • залогодавцу – имену и презимену и матичном броју, за домаће физичко лице, имену и презимену и броју пасоша, за страно физичко лице, пословном имену, односно називу и матичном броју, за домаће правно лице, пословном имену, односно називу и ознаци под којом се то лице води у страном регистру;
 • заводном броју – Зл. броју основног предмета под којим је регистровано заложно право или Зл. броју под којим је заведено објављено обавештење;
 • датуму објављивања обавештења.

Објављеном документу се приступа кликом на одговарајући линк у табели, а комплетном прегледу регистрованих података и свим објављеним документима кликом на основни Зл. број под којим је заложно право регистровано.