APR podatke svojih registara čini javno dostupnim putem internet pretraživača (Google Chrome, Mozilla Firefox itd) ili putem veb-servisa. Svaki drugi način pristupa i neovlašćenog preuzimanja podataka (aplikacije, skripte i drugi alati za preuzimanje i pregled podataka) biće onemogućen.

Poštovani korisnici, molimo vas da u narednih nekoliko dana, prilikom pretraživanja podataka Registra založnog prava po podacima o imenu i prezimenu fizičkog lica ili predmetu založnog prava, koji su opisnog karaktera (naziv, vrsta, sorta, i sl.), pretragu vršite i po ćiriličnom i po latiničnom pismu. Ukoliko prilikom pretraživanja budete imali problema, molimo vas da se obratite timu tehničke podrške, na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs ili Registru založnog prava na adresu zaloga@apr.gov.rs.

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru založnog prava

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar založnog prava vrši se prema četiri osnovna kriterijuma, i to:

 • zalogodavcu,
 • vlasniku predmeta zaloge (novi vlasnik se registruje ako je nakon registracije založnog prava predmet zaloge promenio vlasnika, a obavezu upisa ovog podatka imaju zalogodavac i nov vlasnik),
 • ugovornim stranama iz ugovora o prodaji (prodavcu,odnosno kupcu),
 • predmetu založnog prava odnosno predmetu ugovora o prodaji,
 • broju pod kojim je registraciona prijava zavedena u Registru založnog prava (Zl. br.).

Pretraživanje po licima (zalogodavcu, novom vlasniku predmeta zaloge, prodavcu ili kupcu)

U zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, strano ili domaće lice kriterijumi za pretraživanje su različiti.

 • za domaće fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili matičnom broju,
 • za strano fizičko lice unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili broju pasoša,
 • za domaće pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju,
 • za strano pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata.

NAPOMENA: Kada se pretraživanje podataka vrši prema poslovnom imenu privrednog subjekta, obavezno treba izvršiti i pretraživanje po matičnom broju tog privrednog subjekta.

NAPOMENA: Prilikom pretraživanja po licima, ako je u pitanju fizičko lice koje je vlasnik preduzetničke radnje, pretraživanje treba dvostruko izvršiti: prema kriterijumima za fizičko lice i prema kriterijumima za privredni subjekt (preduzetničku radnju).

Pretraživanje po predmetu založnog prava i predmetu ugovora o prodaji

Ako se pretraživanje vrši prema predmetu založnog prava, odnosno predmetu ugovora o prodaji, kriterijumi za pretraživanje zavise od vrste predmeta.

Za predmet koji ima registracioni broj, kriterijumi za pretraživanje su:

 • registarska oznaka/broj,
 • marka,
 • tip/model,
 • broj šasije (ukoliko postoji),
 • broj motora.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Za predmet koji nema registracioni broj, na primer za mašinu ili opremu, kriterijumi za pretraživanje su:

 • marka,
 • tip/model,
 • proizvodna oznaka/serijski broj.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Za umetnički predmet ili dragocenost, kriterijumi su:

 • vrsta/naziv,
 • autor/proizvođač.

Kriterijume za pretraživanje je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Ako je predmet životinja, kriterijumi za pretraživanje su:

 • bliže određenje,
 • vrsta,
 • broj ušne markice,
 • registarska oznaka/broj,
 • broj pasoša,
 • ID broj životinje.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Ako je predmet udeo, kriterijumi su:

 • matični broj privrednog društva čiji su udeli predmet zaloge,
 • naziv privrednog društva čiji su udeli predmet zaloge.

*Prilikom pretraživanja neophodno je izvršiti proveru podataka koji su sadržani na listi udela istaknutoj na ekranu preko koga se pristupa pretrazi udela.

Ako je predmet poljoprivredni proizvod, kriterijumi za pretraživanje su:

 • naziv kulture,
 • tip/klasa,
 • sorta,
 • katastarska opština,
 • broj katastarske parcele,
 • opština,
 • mesto,
 • ulica,
 • broj.

*Ukoliko pretraživanje vršite po broju katastarske parcele, unesite samo osnovni broj (bez označavanja podbroja).

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Pretraživanje prema ZL.br.

Kada se pretraživanje vrši prema ZL.Br., potrebno je uneti broj koji je dodeljen od strane Agencije za privredne registre (tzv. ZL.Br.). Ovde se unosi samo format xxxx/xx, bez dodatka –x.

NAPOMENA: Kada se vrši pretraživanje podataka, pored pretraživanja prema predmetu založnog prava i predmetu ugovora o prodaji, poželjno je izvršiti i pretraživanje po zalogodavcu, odnosno ugovornim stranama iz ugovora o prodaji. Treba imati u vidu da pokretne stvari mogu biti registrovane kao zbir pokretnih stvari. U tom slučaju u bazu podataka se ne unose podaci za svaku od pokretnih stvari pojedinačno, već su precizni podaci o njima  najčešće sadržani u dokumentaciji koja je podneta uz registracionu prijavu, kao što su zapisnik o popisu i proceni, specifikacija i slično. U ovakvim slučajevima, možete se obratiti Službi arhive Agencije za privredne registre, radi zakazivanja termina za uvid u spise konkretnog predmeta.

Video uputstvo pretraživanje podataka u Registru založnog prava možete pogledati ovde.

Pretraživanje podataka oglasne table – Započeti postupci namirenja i vansudska prodaja

Na oglasnoj tabli dostupna su obaveštenja o započinjanju postupka namirenja i obaveštenja o mestu i vremenu održavanja vansudske prodaje koja su objavljena počev od 7. maja 2019. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar („Službeni glasnik RS”, broj 31/2019).

Filtriranje objavljenih podataka moguće je po sledećim podacima:

 • zalogodavcu – imenu i prezimenu i matičnom broju, za domaće fizičko lice, imenu i prezimenu i broju pasoša, za strano fizičko lice, poslovnom imenu, odnosno nazivu i matičnom broju, za domaće pravno lice, poslovnom imenu, odnosno nazivu i oznaci pod kojom se to lice vodi u stranom registru;
 • zavodnom broju – Zl. broju osnovnog predmeta pod kojim je registrovano založno pravo ili Zl. broju pod kojim je zavedeno objavljeno obaveštenje;
 • datumu objavljivanja obaveštenja.

Objavljenom dokumentu se pristupa klikom na odgovarajući link u tabeli, a kompletnom pregledu registrovanih podataka i svim objavljenim dokumentima klikom na osnovni Zl. broj pod kojim je založno pravo registrovano.