Регистрациона пријава за измену и/или допуну података уговора о продаји налази се у одељку Обрасци и  састоји се од:

 • општег дела (страна 1 до 4),
 • посебног дела (прилози А1, А2, Б1, В1 до В7 и Д1).

Приликом подношења регистрационе пријаве за измену и/или допуну података уговора о продаји, обавезно се подноси општи део пријаве (страна 1 до 4), као и одговарајући прилог, у зависности од врсте измене и/или допуне која се пријављује за регистрацију, и то:

 • за субјекте уговора о продаји (прилог А1 и А2),
 • за податак о купопродајној цени (прилог Б1),
 • за предмете продаје (прилог В1 до В7),
 • за друго (прилог Д1).

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗМЕНУ И/ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА УГОВОРА  О ПРОДАЈИ

Регистрациону пријаву за измену и/или допуну података уговора о продаји могу поднети:

 • продавац,
 • купац.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Физичко лице које подноси пријаву дужно је да уз пријаву поднесе и доказ о идентитету. Када је у питању домаће физичко лице, подноси фотокопију личне карте, а када је у питању странац, подноси фотокопију пасоша.

­ОПШТИ ДЕО ПРИЈАВЕ

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији, неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве обавезно означава број под којим је уговор о продаји (чији се подаци мењају и/или допуњују), регистрован у Регистру заложног права.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект уговорa о продаји страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта,
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект уговора о продаји страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице - прва страна  пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (продавац лично, пуномоћник/заступник продавца, купац лично, пуномоћник/заступник купца). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђено поље.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Страна 3 - Подносилац пријаве тражи измену и/или допуну података који се односи на: 

На овој страни пријаве подносилац треба да назначи одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца, односно да ли тражи измену и/или допуну података који се односи на субјекте уговора о продаји, податке о купопродајној цени, податке о предмету уговора о продаји или друго.

Уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на субјекте уговора о продаји неопходно је доставити одговарајући прилог (А1 или А2) и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.   

Уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на податке о купопродајној цени неопходно је доставити одговарајући прилог (Б1) и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.   

Уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на предмете уговора о продаји  неопходно је доставити одговарајући прилог (В1-В7) и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.   

У пољу „Опис промене” подносилац пријаве би требало да наведе прецизно шта се од података мења.

Уколико се тражи измена и/или допуна другог податка, неопходно је доставити одговарајући прилог (Д1) и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.

Страна 4 - Прилози уз општи део обрасца

Уз регистрациону пријаву обавезно се доставља уредно попуњен одговарајући прилог у зависности од врсте измене и/или допуне која се пријављује за регистрацију.

На страни 4 пријаве потребно је означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца.

ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈАВЕ

Уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на субјекте, неопходно је користити одговарајући прилог, и то:

 • Прилог А1 за продавца;
 • Прилог А2 за купца.

Уколико се тражи измена и/или допуна података већег броја субјеката, користи одговарајући број прилога А1 (за продавце) и А2 (за купце).       

На свакој страни обрасца са подацима о субјектима, обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за  домаће физичко лице обавезно се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект уговора о продаји страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта.
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект уговора о продаји страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Прилог Б1 се користи уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на купопродајну цену.

Обавезно је означити тачан износ и валуту за купопродајну цену, а подаци унети у пријаву морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која се уз пријаву прилаже.

Уговорени датум исплате купопродајне цене у потпуности мора бити истоветан податку који се налази у документацији која се уз пријаву прилаже.  

У пољу „Остале напомене" могу се означити подаци који су од значаја за купопродајну цену и датум исплате купопродајне цене у потпуности.

Прилози В1 – В7 намењени су подацима којима се ближе описује предмет уговора о продаји. У зависности од врсте покретне ствари која је предмет измене и/или допуне, попуњава се одговарајући прилог.

Уколико се тражи измена и/или допуна за више покретних ствари за сваку покретну ствар која је предмет продаје неопходно је доставити уредно попуњен одговарајући прилог. 

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

Прилог В1 се попуњава уколико је предмет продаје покретна ствар која има регистарску ознаку/број. У пољу „Врста покретне ствари која има регистарску ознаку/број” потребно је означити о којој врсти ствари се ради, штиклирањем одговарајућег поља. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В2 се попуњава уколико је предмет продаје покретна ствар која нема регистарску ознаку, а у питању је машина и опрема. Штиклирањем потребно је означити врсту покретне ствари која је предмет продаје, у зависности од тога да ли је у питању грађевинска машина, пољопривредна машина, производна машина, бела техника или остало. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В3 се попуњава уколико је предмет продаје збир покретних ствари. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

*Уколико је предмет продаје опредељен као збир покретних ствари, на интернет страни Регистра могуће је објавити документ који садржи детаљније податке о предмету продаје (спецификација, записник и сл). Више информација можете добити у делу „Упутство за објављивање докумената”. 

Прилог В4 се попуњава уколико је предмет продаје покретна ствар одређена по врсти. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В5 се попуњава уколико је предмет продаје уметнички предмет или драгоценост. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В6 се попуњава уколико је предмет продаје остало, односно покретна ствар која не одговара опису предмета продаједатих у прилозима од В1 до В5. Податке је потребно дати што детаљније.

Прилог В7 се попуњава уколико је предмет продаје животиња. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Д1 се попуњава уколико је предмет продаје  нека друга покретна ствар, односно ако се тражи измена и/или допуна неког другог податка који није обухваћен претходним прилозима.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију, који је доступан у одељку „Прописи”.

За регистрацију нових података, измену постојећих или брисање неких од регистрованих података прилаже се следећа документација:

 • анекс уговора о продаји/или други уговор или документ у складу са законом,
 • други одговарајући документ из кога се са сигурношћу може утврдити да је дошло до промене регистрованих података.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација” се захтева ако земља, на чијој територији је издата јавна исправа, није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille”. У случају када  са земљом, на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације, није потребна ни легализација као ни печат „Apostille”.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

Ако је посебним законом као услов за успостављање, измену и/или допуну уписаног уговора о продаји прописана дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, уз пријаву, поред документације која је прописана овим Правилником, прилаже се и одговарајућа дозвола, сагласност, односно други акт надлежног органа.

НАКНАДА ЗА ИЗМЕНУ И/ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Висина накнаде за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи промена регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара, независно од тога да ли се ради о регистрацији нових лица или предмета уговора о продаји, промени или брисању већ регистрованих података.

Пример обрачуна накнаде за пријаву поднету у папирној форми када се пријавом тражи измена или допуна података, при чему се у Регистар уносе подаци за више предмета уговора о продаји:

Уколико се пријавом тражи регистрација пет нових предмета продаје у папирној форми, при чему је износ купопродајне цене 50.000 евра, накнада за регистрацију података износи укупно 3.080,00 динара и представља збир износа од 2.200,00 динара, увећан за 880,00  динара (први предмет продаје обухваћен је износом од 2.200,00, а за следећа четири предмета се плаћа износ од по још 220,00 динара).

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

За објављивање скенираног документа који садржи детаљне податке о предмету продаје (спецификација, и сл.) накнада износи 1.100,00 динара, ако је захтев поднет у папирној форми, а ако је захтев електронски 1.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за измену и/или допуну података уговора о продаји која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да, у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене:

Уколико подносилац поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни се обавезно наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.