Регистрациона пријава за упис уговора о продаји налази се у одељку „Обрасци“ и састоји се од:

 • општег дела (страна 1 до 6);
 • посебног дела (прилози А1, А2, Б1, В1 до В7, и Д1).

Приликом подношења регистрационе пријаве за упис уговора о продаји обавезно се подноси општи део пријаве (страна 1 до 7), као и одговарајући прилог за предмете продаје (прилози В1 до В7, Д1), у зависности од врсте предмета продаје. 

Остали прилози се достављају само ако постоји већи број субјеката из уговора о продаји (одговарајући број прилога А1 и/или А2) или се уписује више износа купопродајне цене (одговарајући број прилога Б1).

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Регистрациону пријаву за упис уговора о продаји могу поднети:

 • продавац и
 • купац.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Физичко лице које подноси пријаву дужно је да уз пријаву поднесе и доказ о идентитету. Када је у питању домаће физичко лице, подноси фотокопију личне карте, а када је у питању странац, подноси фотокопију пасоша.

ОПШТИ ДЕО ПРИЈАВЕ

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији, неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за  домаће физичко лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект уговора о продаји страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект уговора о продаји страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број). Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице - прва страна пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС” , бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (продавац лично, пуномоћник/заступник продавца, купац лично, пуномоћник/заступник купца). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђено поље.

Страна 2 - Начин достављања одлуке Регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке Регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке Регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке Регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Странe 3 и 4 - Подаци о субјектима заложног права

Подаци о продавцу уносе се на страни 3 обрасца.
Подаци о купцу уносе се на страни 4 обрасца.

На свакој од страна обрасца са подацима о субјектима обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице обавезно се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект уговора о продаји страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта.
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект уговора о продаји страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико се региструје већи број субјеката, користи се одговарајући број прилога А1 (за продавце) и А2 (за купце).       

Страна 5 - Подаци о купопродајној цени

У пријави се обавезно наводе тачан износ купопродајне цене, валута и уговорени датум исплате купопродајне цене у потпуности.

 У пољу „Остале напомене“ могу се унети остали подаци од значаја, а који су у вези са купопродајном ценом.

Подаци унети у пријаву морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која се уз пријаву прилаже.

Страна 6 - Прилози уз општи део обрасца

На страни 6 пријаве потребно је означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца.

ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈАВЕ

Уколико се тражи упис уговора о продаји са већим бројем субјеката, неопходно је користити потребан број прилога, и то:

Прилог А1 уколико има више продаваца;
Прилог А2 уколико има више купаца.

*За попуњавање ових прилога користи се упутство за попуњавање општег дела регистрационе пријаве које је дато за страну 3 и 4 - Подаци о субјектима уговора о продаји.

Прилог Б1 се користи уколико је уговором о продаји уговорена продаја више предмета са различитим износом купопродајне цене.

*За попуњавање овог прилога користи се упутство за попуњавање општег дела пријаве дато за страну 5 - Подаци о купопродајној цени.

Прилози В1 - В7 намењени су подацима којима се ближе описује предмет продаје. У зависности од врсте покретне ствари која је предмет продаје, попуњава се одговарајући прилог.

Уколико је уговором обухваћен већи број покретних ствари, за сваку покретну ствар која је предмет продаје неопходно је доставити уредно попуњен одговарајући прилог.

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

Прилог В1 се попуњава уколико је предмет продаје покретна ствар која има регистарску ознаку/број. У пољу „Врста покретне ствари која има регистарску ознаку/број" потребно је означити о којој врсти ствари се ради, штиклирањем одговарајућег поља. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В2 се попуњава уколико је предмет продаје покретна ствар која нема  регистарску ознаку, а у питању је машина и опрема. Штиклирањем потребно је означити врсту покретне ствари која је предмет продаје, у зависности од тога да ли је у питању грађевинска машина, пољопривредна машина, производна машина, бела техника или остало. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В3 се попуњава уколико је предмет продаје збир покретних ствари. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

*Уколико је предмет продаје опредељен као збир покретних ствари, на интернет страни Регистра могуће је објавити документ који садржи детаљније податке о предмету продаје (спецификација, записник и сл). Више информација можете добити у делу „Упутство за објављивање докумената”.

Прилог В4 се попуњава уколико је предмет продаје покретна ствар одређена по врсти. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В5 се попуњава уколико је предмет продаје уметнички предмет или драгоценост. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В6 се попуњава уколико је предмет продаје  остало, односно покретна ствар која не одговара опису предмета датих у прилозима од В1 до В6. Податке је потребно дати што детаљније.

Прилог В7 се попуњава уколико је предмет  продаје животиња. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Д1 се попуњава уколико је предмет продаје нека друга покретна ствар која није обухваћена претходним прилозима.

У пољу „Опис наводе се подаци којима се ближе описује покретна ствар која је предмет продаје, при чему се дају што детаљнији подаци, како би предмет продаје био одредив.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију, који је доступан у одељку „Прописи”.

Уз уредно попуњену пријаву прилажу се:

 • документ који представља правни основ за регистрацију;
 • други одговарајући документ из кога се могу утврдити подаци који су прописани чланом 3. Правилника;
 • доказ о уплати прописаног износа накнаде за вођење поступка регистрације.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација” се захтева ако земља на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille”. У случају када са земљом, на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille”.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

Ако је посебним законом као услов за продају одређених покретних ствари прописана дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, уз пријаву, поред документације која је прописана овим правилником, прилаже се и одговарајућа дозвола, сагласност, односно други акт надлежног органа.

За регистрацију уговора о продаји, прилаже се:

 • Уговор о продаји закључен у складу са законом који уређује облигационе односе;
 • Изјава купца да пристаје да продавац упише  уговор о продаји у Регистар, ако продавац подноси регистрациону пријаву, при чему изјава мора бити оверена од стране лица или органа надлежног за оверу потписа, уколико је купацфизичко лице (изјава може бити садржана и у уговору о продаји);
 • Извод надлежног регистра за правно лице, уколико оно није регистровано у регистру који води Агенција за привредне регистре, односно извод надлежног страног регистра за субјект уговора о продаји који је страно правно лице, односно други одговарајући документ из кога се са сигурношћу могу утврдити подаци о продавцу и купцу предмета продаје прописани чланом 3. став 4. Правилника (извод надлежног страног регистра мора бити легализован у складу са законом и уз њу се доставља превод овлашћеног судског тумача);
 • Доказ о идентитету за физичко лице које је субјект уговора о продаји, ако пријаву подноси физичко лице (фотокопија личне карте за домаће физичко лице, односно фотокопија пасоша за страно физичко лице);
 • Друга документација из које се могу утврдити подаци који су предмет регистрације.

НАКНАДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Висина накнаде за регистрацијију уговора о продаји прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију уговора о продаји плаћа се накнада према износу купопродајне цене коју купац треба да исплати продавцу (обрачун накнаде врши се применом средњег курса Народне банке Србије, на дан подношења пријаве), и то:

 • за износ купопродајне цене до 10.000 евра, накнада износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара;
 • за износ купопродајне цене преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.500,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 5.000,00 динара;
 • за износ купопродајне цене преко 200.000 евра накнада износи 11.000,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 10.000,00 динара.

Ако се  једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

Пример обрачуна накнаде за пријаву поднету у папирној форми када се региструје уговор о продаји са већим бројем  предмета:

Уколико се подноси пријава за регистрацију уговора о продаји у папирној форми, при чему има пет предмета продаје, а  купопородајна цена износи 50.000 евра, накнада за регистрацију износи укупно 6.380,00 динара и представља збир износа од 5.500,00 динара, увећан за 880,00 динара (први предмет продаје обухваћен је износом од 5.500,00 динара, а за следећа четири предмета се плаћа износ од по још 220,00 динара). Исти начин обрачуна висине накнаде примењује се када има више продаваца, више купаца, односно уколико се уписују подаци за већи број корисника предмета продаје.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

За објављивање скенираног документа који садржи детаљне податке о предмету уговора о продаји (спецификација, и сл.) накнада износи 1.100,00 динара, ако је захтев поднет у папирној форми, а ако је захтев електронски 1.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за регистрацију заложног права која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико подносилац поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни се обавезно наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.