Registraciona prijava za upis ugovora o prodaji nalazi se u odelјku „Obrasci“ i sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 6);
 • posebnog dela (prilozi A1, A2, B1, V1 do V7, i D1).

Prilikom podnošenja registracione prijave za upis ugovora o prodaji obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 7), kao i odgovarajući prilog za predmete prodaje (prilozi V1 do V7, D1), u zavisnosti od vrste predmeta prodaje. 

Ostali prilozi se dostavlјaju samo ako postoji veći broj subjekata iz ugovora o prodaji (odgovarajući broj priloga A1 i/ili A2) ili se upisuje više iznosa kupoprodajne cene (odgovarajući broj priloga B1).

UPUTSTVO ZA POPUNјAVANјE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS UGOVORA O PRODAJI

Registracionu prijavu za upis ugovora o prodaji mogu podneti:

 • prodavac, i
 • kupac.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

OPŠTI DEO PRIJAVE 

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polјe koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polјe na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polјa na desnoj strani obrasca, i to:

 • za  domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt ugovora o prodaji strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt ugovora o prodaji strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj). Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotreblјavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva (prodavac lično, punomoćnik/zastupnik prodavca, kupac lično, punomoćnik/zastupnik kupca). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polјe.

Strana 2 - Način dostavlјanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavlјanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavlјen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polјu Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uklјučujući i dokaz o uplati.

Strane 3 i 4 - Podaci o subjektima založnog prava

Podaci o prodavcu unose se na strani 3 obrasca.
Podaci o kupcu unose se na strani 4 obrasca.

Na svakoj od strana obrasca sa podacima o subjektima obavezno je označiti odgovarajuće polјe koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polјa na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ popunjavaju se polјa na desnoj strani obrasca, i to:

 • za  domaće fizičko lice obavezno se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt ugovora o prodaji strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta.
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt ugovora o prodaji strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko se registruje veći broj subjekata, koristi se odgovarajući broj priloga A1 (za prodavce) i A2 (za kupce).       

Strana 5 - Podaci o kupoprodajnoj ceni

U prijavi se obavezno navode tačan iznos kupoprodajne cene, valuta i ugovoreni datum isplate kupoprodajne cene u potpunosti.

 U polјu „Ostale napomene“ mogu se uneti ostali podaci od značaja, a koji su u vezi sa kupoprodajnom cenom.

Podaci uneti u prijavu moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja se uz prijavu prilaže.

Strana 6 - Prilozi uz opšti deo obrasca

Na strani 6 prijave potrebno je označiti odgovarajuće polјe pored priloga koji se dostavlјa uz opšti deo obrasca.

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži upis ugovora o prodaji sa većim brojem subjekata, neophodno je koristiti potreban broj priloga, i to:

Prilog A1 ukoliko ima više prodavaca;
Prilog A2 ukoliko ima više kupaca.

*Za popunjavanje ovih priloga koristi se uputstvo za popunjavanje opšteg dela registracione prijave koje je dato za stranu 3 i 4 - Podaci o subjektima ugovora o prodaji.

Prilog B1 se koristi ukoliko je ugovorom o prodaji ugovorena prodaja više predmeta sa različitim iznosom kupoprodajne cene.založnim pravom obezbeđuje veći broj potraživanja.

*Za popunjavanje ovog priloga koristi se uputstvo za popunjavanje opšteg dela prijave dato za stranu 5 - Podaci o kupoprodajnoj ceni.

Prilozi V1 - V7 namenjeni su podacima kojima se bliže opisuje predmet prodaje. U zavisnosti od vrste pokretne stvari koja je predmet prodaje, popunjava se odgovarajući prilog.

Ukoliko je ugovorom obuhvaćen veći broj pokretnih stvari, za svaku pokretnu stvar koja je predmet prodaje neophodno je dostaviti uredno popunjen odgovarajući prilog.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Prilog V1 se popunjava ukoliko je predmet prodaje pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj. U polјu „Vrsta pokretne stvari koja ima registarsku oznaku/broj" potrebno je označiti o kojoj vrsti stvari se radi, štikliranjem odgovarajućeg polјa. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V2 se popunjava ukoliko je predmet prodaje pokretna stvar koja nema  registarsku oznaku, a u pitanju je mašina i oprema. Štikliranjem potrebno je označiti vrstu pokretne stvari koja je predmet prodaje, u zavisnosti od toga da li je u pitanju građevinska mašina, polјoprivredna mašina, proizvodna mašina, bela tehnika ili ostalo. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V3 se popunjava ukoliko je predmet prodaje zbir pokretnih stvari. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

*Ukoliko je predmet prodaje opredelјen kao zbir pokretnih stvari, na internet strani Registra moguće je objaviti dokument koji sadrži detalјnije podatke o predmetu prodaje (specifikacija, zapisnik i sl). Više informacija možete dobiti u delu „Uputstvo za objavljivanje dokumenata”.

Prilog V4 se popunjava ukoliko je predmet prodaje pokretna stvar određena po vrsti. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V5 se popunjava ukoliko je predmet prodaje umetnički predmet ili dragocenost. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V6 se popunjava ukoliko je predmet prodaje  ostalo, odnosno pokretna stvar koja ne odgovara opisu predmeta datih u prilozima od V1 do V6. Podatke je potrebno dati što detalјnije.

Prilog V7 se popunjava ukoliko je predmet  prodaje životinja. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog D1 se popunjava ukoliko je predmet prodaje neka druga pokretna stvar koja nije obuhvaćena prethodnim prilozima.

U polјu „Opis navode se podaci kojima se bliže opisuje pokretna stvar koja je predmet prodaje, pri čemu se daju što detalјniji podaci, kako bi predmet prodaje bio odrediv.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odelјku „Propisi”.

Uz uredno popunjenu prijavu prilažu se:

 • dokument koji predstavlјa pravni osnov za registraciju;
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se mogu utvrditi podaci koji su propisani članom 3. Pravilnika;
 • dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Dokumentacija mora biti dostavlјena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija” se zahteva ako zemlјa na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemlјom nema zaklјučen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. Ako je zemlјa potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”. U slučaju kada  sa zemlјom, na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemlјama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

Ako je posebnim zakonom kao uslov za prodaju određenih pokretnih stvari propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz prijavu, pored dokumentacije koja je propisana ovim pravilnikom, prilaže se i odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

Za registraciju ugovora o prodaji, prilaže se:

 • Ugovor o prodaji zaklјučen u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose;
 • Izjava kupca da pristaje da prodavac upiše  ugovor o prodaji u Registar, ako prodavac  podnosi registracionu prijavu, pri čemu izjava mora biti overena od strane lica ili organa nadležnog za overu potpisa, ukoliko je kupacfizičko lice (izjava može biti sadržana i u ugovoru o prodaji);
 • Izvod nadležnog registra za pravno lice, ukoliko ono nije registrovano u registru koji vodi Agencija za privredne registre, odnosno izvod nadležnog stranog registra za subjekt ugovora o prodaji koji je strano pravno lice, odnosno drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću mogu utvrditi podaci o prodavcu i kupcu predmeta prodaje propisani članom 3. stav 4. Pravilnika (izvod nadležnog stranog registra mora biti legalizovan u skladu sa zakonom i uz nju se dostavlјa prevod ovlašćenog sudskog tumača);
 • Dokaz o identitetu za fizičko lice koje je subjekt ugovora o prodaji, ako prijavu podnosi fizičko lice (fotokopija lične karte za domaće fizičko lice, odnosno fotokopija pasoša za strano fizičko lice);
 • Druga dokumentacija iz koje se mogu utvrditi podaci koji su predmet registracije.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU UGOVORA O PRODAJI

Visina naknade za registracijiju ugovora o prodaji propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju ugovora o prodaji plaća se naknada prema iznosu kupoprodajne cene koju kupac treba da isplati prodavcu (obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave), i to:

 • za iznos kupoprodajne cene do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara;
 • za iznos kupoprodajne cene preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 5.000,00 dinara;
 • za iznos kupoprodajne cene preko 200.000 evra naknada iznosi 11.000,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Primer obračuna naknade za prijavu podnetu u papirnoj formi kada se registruje ugovor o prodaji sa većim brojem predmeta:
Ukoliko se podnosi prijava za registraciju ugovora o prodaji u papirnoj formi, pri čemu ima pet predmeta prodaje, a kupoporodajna cena iznosi 50.000 evra, naknada za registraciju iznosi ukupno 6.380,00 dinara i predstavlja zbir iznosa od 5.500,00 dinara, uvećan za 880,00 dinara (prvi predmet prodaje obuhvaćen je iznosom od 5.500,00 dinara, a za sledeća četiri predmeta se plaća iznos od po još 220,00 dinara). Isti način obračuna visine naknade primenjuje se kada ima više prodavaca, više kupaca, odnosno ukoliko se upisuju podaci za veći broj korisnika predmeta prodaje.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljne podatke o predmetu ugovora o prodaji (specifikacija, i sl.) naknada iznosi 1.100,00 dinara, ako je zahtev podnet u papirnoj formi, a ako je zahtev elektronski 1.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za registraciju založnog prava koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavlјivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravlјenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani se obavezno navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavlјenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlјa se postupak po žalbi.