Регистрациона пријава за упис заложног права налази се у одељку „Обрасци" и  састоји се од:

 • општег дела (страна 1 до 7);
 • посебног дела (прилози А1 до А3, Б1, В1 до В10, Г1 и Д1).

Приликом подношења регистрационе пријаве за упис заложног права обавезно се подноси општи део пријаве (страна 1 до 7), као и одговарајући прилог за предмете залоге (прилози В1 до В10, Г1), у зависности од врсте предмета залоге. 

Остали прилози  се достављају само ако постоји већи број субјеката заложног права (одговарајући број прилога А1 до А3) или се обезбеђује већи број потраживања (одговарајући број прилога Б1).

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Регистрациону пријаву за упис заложног права могу поднети:

 • заложни поверилац и
 • залогодавац.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Физичко лице које подноси пријаву дужно је да уз пријаву поднесе и доказ о идентитету. Када је у питању домаће физичко лице, подноси фотокопију личне карте, а када је у питању странац, подноси фотокопију пасоша.

ОПШТИ ДЕО ПРИЈАВЕ

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији, неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се регистрационом пријавом поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за физичко домаће лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект заложног права страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект заложног права страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице - прва страна  пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС” , бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (заложни поверилац лично, пуномоћник/заступник заложног повериоца, залогодавац лично, пуномоћник/заступник залогодавца). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђено поље.

Страна 2 - Начин достављања одлуке Регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке Регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке Регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке Регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Страна 3, 4. и 5. - Подаци о субјектима заложног права

Подаци о заложном повериоцу уносе се на страни 3. обрасца.
Подаци о залогодавцу уносе се на страни 4. обрасца.
Подаци о дужнику уносе се на страни 5. обрасца. Ова страна се попуњава само ако дужник није истовремено и залогодавац.

На свакој од страна обрасца са подацима о субјектима обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за физичко домаће лице обавезно се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект заложног права страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта.
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект заложног права страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра,  место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико се региструје већи број субјеката, користи се одговарајући број прилога А1 (за заложне повериоце), А2 (за залогодавце) и А3 (за дужнике).       

Страна 6 - Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом

У пријави се, штиклирањем одговарајућег поља, обавезно означава да ли је потраживање доспело, будуће, условно или доспева у будућности.

Потребно је назначити основни износ обезбеђеног потраживања и максимални износ обезбеђеног потраживања, који укључује главно потраживање увећано за износ камате и трошкова остваривања наплате потраживања. За будуће или условно потраживање, наводи се податак о износу из члана 7. став 4. Закона. Обавезно је означити тачан износ и валуту потраживања, а подаци унети у пријаву морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која се уз пријаву прилаже.

Дан доспелости потраживања означава се уколико у документацији постоји наведени податак.

У пољу „Остале напомене" могу се означити подаци који су од значаја за потраживање које се обезбеђује заложним правом (нпр. подаци о уговору на основу кога је настало потраживање које се обезбеђује заложним правом, начин обрачуна максималног износа обезбеђеног потраживања, податак да потраживање доспева у ратама, и сл.).

Уколико се заложним правом обезбеђује већи број потраживања користи се одговарајући број прилога Б1.

Страна 7 - Прилози уз општи део обрасца

На страни 7 пријаве потребно је означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца.

ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈАВЕ

Уколико се тражи упис заложног права са већим бројем субјеката, неопходно је користити потребан број прилога, и то:

Прилог А1 уколико има више заложних поверилаца;
Прилог А2 уколико има више залогодаваца;
Прилог А3 уколико има више дужника.

*За попуњавање ових прилога користи се упутство за попуњавање општег дела регистрационе пријаве које је дато за страну 3, 4. и 5. - Подаци о субјектима заложног права.

Прилог Б1 се користи уколико заложним правом обезбеђује већи број потраживања.

*За попуњавање овог прилога користи се упутство за попуњавање општег дела пријаве дато за страну 6. - Подаци о потраживању које се обезбеђује заложним правом.

Прилози В1 - В10 и Г1 намењени су подацима којима се ближе описује предмет залоге. У зависности од врсте покретне ствари која је предмет залоге, попуњава се одговарајући прилог.

Уколико се залаже више покретних ствари или права, за сваку покретну ствар или право који су предмет залоге неопходно је доставити уредно попуњен одговарајући прилог.

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

Прилог В1 се попуњава уколико је предмет заложног права покретна ствар која има регистарску ознаку/број. Обавезно се означава да ли је у питању будућа ствар (ствар коју ће залогодавац прибавити у будућности). У пољу „Врста покретне ствари која има регистарску ознаку/број" потребно је означити о којој врсти ствари се ради, штиклирањем одговарајућег поља. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В2 се попуњава уколико је предмет заложног права покретна ствар која нема  регистарску ознаку, а у питању је машина и опрема. Обавезно се означава да ли је у питању будућа ствар (ствар коју ће залогодавац прибавити у будућности).  Штиклирањем потребно је означити врсту покретне ствари која је предмет залоге, у зависности од тога да ли је у питању грађевинска машина, пољопривредна машина, производна машина, бела техника или остало. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В3 се попуњава уколико је предмет заложног права збир покретних ствари. Обавезно се означава да ли су у питању будуће ствари (ствари коју ће залогодавац прибавити у будућности). Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

*Уколико је предмет заложног права опредељен као збир покретних ствари, на интернет страни Регистра могуће је објавити документ који садржи детаљније податке о предмету залоге (спецификација, записник и сл.). На интернет страни Регистра могу се објавити и фотографије предмета залоге. Више информација можете добити у делу „Упутство за објављивање докумената”.

Прилог В4 се попуњава уколико је предмет заложног права покретна ствар одређена по врсти. Обавезно се означава да ли су у питању будуће ствари (ствари коју ће залогодавац прибавити у будућности). Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В5 се попуњава уколико је предмет заложног права уметнички предмет или драгоценост. Обавезно се означава да ли је у питању будућа ствар (ствар коју ће залогодавац прибавити у будућности). Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В6 се попуњава уколико је предмет заложног права остало, односно покретна ствар која не одговара опису предмета залоге у прилозима од В1 до В6. Податке је потребно дати што детаљније.

Прилог В7 се попуњава уколико је предмет заложног права животиња. Обавезно се означава да ли су у питању будуће ствари (ствари коју ће залогодавац прибавити у будућности). Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог В8  попуњава се уколико је предмет заложног права право потраживања. У обрасцу је потребно означити да ли је у питању будуће право (право које ће залогодавац прибавити у будућности).

Уколико је основ настанка права потраживања одлука државног органа обавезно у пријаву се уписује назив органа који је донео одлуку, број одлуке и датум доношења. У пољу Ближи подаци могу се навести и други релевантни подаци којима се потраживање које је предмет залоге описује.

Уколико је основ настанка права потраживања уговор у пријаву се уписује назив уговора, број под којим је уговор заведен, датум закључења, а уколико је уговор оверен, број  овере и датум овере. У пољу Ближи подацимогу се навести и други релевантни подаци којима се потраживање које је предмет залоге описује.

Уколико је основ настанка права потраживања Друго”, у пољу Ближи подаци уносе се подаци којима се ближе описује потраживање које је предмет залоге.

Прилог В9 се попуњава уколико је предмет заложног права удео у привредном друштву. Обавезно се означава да ли је у питању будуће право (удео који ће залогодавац прибавити у будућности). У образац се обавезно уноси пословно име привредног друштва чији се удели залажу, његов матични број и назив регистра, процентуално изражен сувласнички удео  који се залаже и адреса седишта друштва.

Прилог В10 се попуњава уколико је предмет заложног права друго имовинско право. Обавезно се означава да ли је у питању будуће право (право које ће залогодавац прибавити у будућности). У образац се обавезно уноси податак о правном основу настанка имовинског права, у поље Ближи подаци уносе се подаци којима се то право описује, а у поље Напомене сви остали подаци које подносилац пријаве сматра релевантним за регистрацију.

Прилог Г1 се попуњава уколико је предмет заложног права будући пољопривредни производ.

У пољу „Опис наводе се подаци којима се ближе описује непокретност на којој су засејани будући пољопривредни производи.

Прилог Д1 се попуњава уколико је предмет заложног права нека друга покретна ствар или право које није обухваћено претходним прилозима.

У пољу „Опис наводе се подаци којима се ближе описује покретна ствар илиправо које је предмет залоге, при чему се дају што детаљнији подаци, како би предмет залоге био одредив.

Видео упутство за попуњавање регистрационе пријаве за упис заложног права можете погледати овде.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију, који је доступан у одељку „Прописи”.

Уз уредно попуњену пријаву прилажу се:

 • документ који представља правни основ за регистрацију;
 • други одговарајући документ из кога се могу утврдити подаци који су прописани чланом 3. Правилника;
 • доказ о уплати прописаног износа накнаде за вођење поступка регистрације.

Врста документације која се прилаже зависи од врсте заложног права чија се регистрација тражи.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација” се захтева ако земља на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације.  Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille”. У случају када  са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille”.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

Ако је посебним законом као услов за успостављање заложног права прописана дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, уз пријаву, поред документације која је прописана овим правилником, прилаже се и одговарајућа дозвола, сагласност, односно други акт надлежног органа.

За регистрацију уговорног заложног права без предаје предмета залоге у државину, прилаже се:

 • Уговор о залози (уговор о залози мора бити оверен када је предмет залоге удео);
 • Изјава залогодавца да пристаје да поверилац упише заложно право у Регистар, ако поверилац подноси захтев, при чему изјава мора бити оверена пред органом надлежним за оверу потписа, уколико је залогодавац физичко лице (изјава може бити садржана и у уговору о залози);
 • Извод надлежног регистра за правно лице, уколико оно није регистровано у регистру који води Агенција за привредне регистре, односно извод надлежног страног регистра за субјект заложног права који је страно правно лице, односно други одговарајући документ из кога се са сигурношћу могу утврдити подаци о заложном повериоцу, залогодавцу или дужнику који су прописани чланом 3. став 4. Правилника (извод надлежног страног регистра мора бити легализован у складу са законом и уз њу се доставља превод овлашћеног судског тумача);
 • Доказ о идентитету за физичко лице које је субјект заложног права, уколико пријаву подноси физичко лице (фотокопија личне карте за домаће физичко лице, односно фотокопија пасоша за страно физичко лице);
 • Друга документација из које се могу утврдити подаци који су предмет регистрације.

За регистрацију судског заложног права прилаже се:

 • Решење о извршењу донето у складу са законом којим се регулише поступак извршења и обезбеђења и/или записник о попису и процени покретних ствари;
 • Одлука којом је изречена мера којом се стиче заложно право у складу са законом који уређује поступак извршења и обезбеђења;;
 • Друга одлука суда или јавног извршитеља подобна за упис судског заложног права.

За регистрацију законског заложног права прилаже се, и то:

За регистрацију законског заложног права у поступку принудне наплате:

 • Решење надлежног органа пореске управе којим се налаже упис заложног права у Регистар, и/или друга одлука подобна за регистрацију законског заложног права донета у складу са законом којим се уређује порески поступак;
 • Записник о попису и процени покретних ствари.

За регистрацију законског заложног права установљавањем привремене мере у пореском поступку:

 • Решење надлежног органа пореске управе којим се установљава привремена мера;
 • Записник о попису и процени покретних ствари.

За регистрацију законског заложног права у поступку одлагања плаћања пореског дуга:

 • Записник о усаглашеном стању пореског дуга или споразум надлежног органа и пореског обвезника или други документ из кога се несумњиво може утврдити да постоји сагласност страна за заснивање заложног права на покретним стварима пореског обвезника ради обезбеђења наплате пореског дуга;
 • Записник о попису и процени покретних ствари или други документ којим је извршена процена покретних ствари.

За регистрацију законског заложног права у поступку обезбеђења плаћања пореског дуга од стране другог лица (јемца):

 • Споразум надлежног органа и пореског јемца;
 • Записник о попису и процени покретних ствари или други документ којим је извршена процена покретних ствари.

НАКНАДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Висина накнаде за регистрацију заложног права прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију заложног права плаћа се накнада према висини главног потраживања које се обезбеђује заложним правом (обрачун накнаде врши се применом средњег курса Народне банке Србије, на дан подношења пријаве), и то:

 • за потраживање до 10.000 евра, накнада износи 2.200,00 динара, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара;
 • за потраживање преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.500,00 динара, а ако је пријава електронска 5.000,00 динара;
 • за потраживање преко 200.000 евра, накнада износи 11.000,00 динара, а ако је пријава електронска 10.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

Пример обрачуна накнаде за пријаву поднету у папирној форми када се региструје залога на већем броју предмета:

Уколико се подноси пријава за регистрацију заложног права у папирној форми, при чему има пет предмета залоге, а основни износ обезбеђеног потраживања је 50.000 евра, накнада за регистрацију износи укупно 6.380,00 динара и представља збир износа од 5.500,00 динара, увећан за 880,00 динара (први предмет залоге обухваћен је износом од 5.000,00 динара, а за следећа четири предмета се плаћа износ од по још 220,00 динара). Исти начин обрачуна висине накнаде примењује се када има више заложних поверилаца, више залогодаваца, односно уколико се уписују подаци за већи број дужника.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

За објављивање скенираног документа који садржи детаљне податке о предмету залоге (спецификација, и сл.) накнада износи 1.100,00 динара, а за захтев поднет у електронској форми 1.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за регистрацију заложног права која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико подносилац поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни се обавезно наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.