У складу са одредбама  члана 111. 121. и  247. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19), и одредбом члана 6. став 1. тач. 3, 4 и 5, Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Сл. гласник РС“, бр. 17/20 и 94/20), правна лица регистрована у Регистру понуђача, у обавези су да у периоду од 1. марта до 1. јула 2020. године, поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама.

Захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке подноси регистровани заступник правног лица или лице овлашћено од стране заступника за подношење Захтева.

Уз захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама, правна лица регистрована у Регистру понуђача достављају следеће доказе:

 • потврду надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, којом се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односнo пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преварe; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребe службеног положаја; кривично дело трговинe утицајем; кривично дело давањa мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2),
 • потврду надлежног Вишег судана чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника којом се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребe службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примањa мита,
 • потврду Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања,
 • потврду Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу или Краљеву за сузбијање корупције (тачније потврду оног суда на чијој територији се налази седиште привредног субјекта), којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца,
 • извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а (за домаћа физичка лица), којим се потврђује да физичко лице није осуђивано, СЕ ДОСТАВЉА САМО ако се лице НАЛАЗИ У КАЗНЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, да би регистратор могао да утврди за које кривично дело је осуђиван. У супротном чињеницу да се НЕ НАЛАЗИ регистратор може да утврди по службеној дужности.
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику,
  • за страна физичка лица (стране држављане) - странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, тражени услов из члана 111. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 91/2019) доказује достављањем акта о неосуђиваности који је издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин, а ако се то у тој држави не издају предметни докази може се приложити писана изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, оверена пред јавним бележником.

Регистратор ће одбацити захтев за издавање потврде уколико се лице налази у казненој евиденцији за следећа кривична дела:

- кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

- кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Странац који има одобрен боравак у Републици Србији, може поднети захтев Полицијској управи према територији одобреног боравка, Одељењу за аналитику. Странац који нема одобрен привремени боравак и никад није боравио у Републици Србији, доставља уверење о неосуђиваности од надлежног органа матичне државе. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 • потврду надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне,
 • потврду надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне, те уколико привредно друштво има регистроване огранке чија се адреса седишта разликује од регистрованог седишта друштва, у складу са одредбом члана  6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), неопходно је приложити доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије од свих јединица локалне самоуправе на чијој територији има регистроване огранке.
 • доказ о уплати прописане накнаде за издавање потврде у износу од 1.000 динара - рачун: 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).
 • напомена: правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо потврдe надлежног пореског органа прилаже потврду Министарства привреде да се налази у поступку приватизације.

Наведени документи не могу бити старији од два месеца од дана подношења документације Регистру.

У складу са одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС, бр. 18/16 и 95/18), Регистратор Регистра понуђача има могућност прибављања документације, којом се у смислу одредбе члана 121. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 91/19) доказује непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке, по службеној дужности, на основу изјаве овлашћеног подносиоца регистрационе пријаве коју можете преузети ОВДЕ.

Правна лица  регистрована у Регистру понуђача, који до 1. јула 2020. године, не доставе наведена документа, биће брисана из Регистра понуђача по службеној дужности, у складу са одредбом члана 128. став 8. Закона о јавним набавкама.

У складу са одредбама чланова 239. и 240. новог Закона о јавним набавкама, поступци јавних набавки који су започети пре почетка примене Закона (пре 1.7.2020. године) окончаће се по прописима по којима су започети, а исти прописи ће се примењивати и на поступке заштите права понуђача. У свим таквим случајевима статус регистрованог понуђача, после 1.7.2020.године, доказује се потврдом регистратора Регистра понуђача да је понуђач регистрован у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 69/15), а што ће бити могуће утврдити и увидом на интернет страни АПР-a.