Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра приведних субјеката-предузетници, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за оснивање предузетника

 • Висина накнаде за регистрацију оснивања предузетника износи 1.600,00 динара,
 • Висина накнаде за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Накнаде за промене података о предузетнику

 • Висина накнаде за регистрацију промене података о предузетнику износи 850,00 динара.
 • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 850,00 динара увећава се за 450,00 динара по промени.

Накнада за брисање предузетника

 • Висина накнаде за брисање предузетника износи 1.300,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о предузетнику 1000,00 динара,
 • за издавање преписа одлука регистратора 1000,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, 30,00 динара по страни документа,
 • за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 550,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1000,00 динара по предузетнику,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 550,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о предузетнику износе:

 • за резервацију назива 1.100,00 динара,
 • за регистрацију издвојеног места обављања делатности 850,00 динара по издвојеном месту,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 850,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1) Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи: све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења); обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,

2) Налог за пренос издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи: све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења); обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97; клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована,

3) Извод пословног рачуна платиоца, који садржи: све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате, и укупан промет рачуна); обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције по моделу 97,

4) Потврду о извршеној уплати накнаде издату од стране пружаоца платних услуга која садржи: све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца); обавезни јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97 генерисан од стране Агенције.