Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29770845-52,  model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Ukoliko se podnosi elektronskim putem potrebno je da lice poseduje Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

Naknada za osnivanje preduzetnika

 • Visina naknade za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.600,00 dinara,
 • Visina naknade za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Naknada za promene podataka o preduzetniku

 • Visina naknade za registraciju promene podataka i zabeležbe o preduzetniku iznosi 850,00 dinara, a ako je prijava elektronska 750,00 dinara.
 • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 850,00 dinara uvećava se za 450,00 dinara po promeni, a ako je prijava elektronska, naknada od 750,00 dinara se uvećava za 400,00 dinara po predmetu registracije.

Naknade u vezi sa izdvojenim mestima obavljanja delatnosti

 • Naknada za registraciju (upis) izdvojenog mesta iznosi 850,00 dinara po izdvojenom mestu poslovanja, a ako je prijava elektronska 750,00 dinara po izdvojenom mestu poslovanja.
 • Naknada za promenu podataka o registrovanom izdvojenom mestu ili brisanje izdvojenog mesta iznosi 850,00 dinara, a ako je prijava elektronska 750,00 dinara.
 • Ako se istom prijavom traži promena podataka ili brisanje kod više izdvojenih mesta, naknada od 850,00 dinara se uvećava za 450,00 dinara za svako naredno izdvojeno mesto u kojem se menjaju podaci ili koje se briše, a ako je prijava elektronska, naknada od 750,00 dinara se uvećava za 400,00 dinara po izdvojenom mestu poslovanja.
 • Ako se istom prijavom traži upis izdvojenog mesta (850,00 dinara) i promena ili brisanje registrovanog izdvojenog mesta (850,00 dinara) naknada iznosi 1.700,00 dinara, a ako je prijava elektronskaupis izdvojenog mesta (750,00dinara) i promena ili brisanje registrovanog izdvojenog mesta (750,00 dinara), naknada iznosi 1.500,00 dinara.
 • Ako se istom prijavom traži upis izdvojenog mesta i promena ili brisanje kod više registrovanih izdvojenih mesta iznos naknade od 1.700,00 dinara se uvećava za 450,00 dinara za svako sledeće izdvojeno mesto u kojem se vrši promena ili se briše, a ako je prijava elektronska, iznos naknade od 1.500,00 dinara se uvećava za 400,00 dinara za svako sledeće izdvojeno mesto u kojem se vrši promena ili se briše.
 • Ako se istom prijavom traži promena koja se ne odnosi na izdvojeno mesto, npr. promena sedišta (850,00 dinara), upis izdvojenog mesta (850,00 dinara), brisanje izdvojenog mesta (850,00 dinara) i promena u registrovanom izdvojenom mestu (450,00 dinara) ukupan iznos naknade je 3.000,00 dinara, a ako je prijava elektronski podneta, u ovom konkretnom slučaju ukupan iznos naknade bi iznosio 2.650,00 dinara.

Naknada za brisanje preduzetnika usled odjave ili nastavka obavljanja delatnosti u formi društva

 • Visina naknade za brisanje preduzetnika iznosi 1.300,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.200,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije u papirnoj formi 1.000,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora (rešenja) u papirnoj formi 1.000,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da subjekt registracije nije registrovan ili evidentiran u Registru ili da Registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 550,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.000,00 dinara po preduzetniku,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o preduzetniku iznose:

 • za rezervaciju, prenos i obnovu rezervacije naziva 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara
 • za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.