Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава оснивања предузетника

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања предузетника

Регистрациона пријава промене података о предузетнику

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 - Пословно име/скраћено пословно име
Додатак 02 - Преводи пословног имена и/или скраћеног пословног имена
Додатак 03 - Седиште
Додатак 04 - Почетак обављања делатности
Додатак 05 - Време трајања предузетника
Додатак 06 - Прекид, односно наставак обављања делатности предузетника
Додатак 07 - Претежна делатност
Додатак 08 - Промена предузетника
Додатак 09 - Лични подаци регистрованих лица
Додатак 10 - Пословођа
Додатак 11 - Упис/брисање издвојеног места
Додатак 12 - Промена података о регистрованом издвојеном месту
Додатак 13 - Прокуристи
Додатак 14 - Забележбе
Додатак 15 - Ограничења овлашћења пословође у заступању
Додатак 16 - Електронска пошта/Контакт подаци/Адреса за пријем поште
Додатак 17 - Статус социјалног предузетништва

Регистрациона пријава брисања предузетника

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања предузетника

Остали обрасци

Назив Преузимање
Прокура
Опозив прокуре
Овлашћење пословођи
Опозив овлашћења пословођи
Захтев за издавање извода о предузетнику
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за издавање преписа решења
Пријава за резервацију назива
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава