Централна евиденција привремених ограничења права лица

Доношењем Закона о Централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС, бр. 12/2015- у даљем тексту: закон) успостављена је Централна евиденција изречених мера у којој су на једном месту систематизованo прикупљени подаци о оним привредним субјектима, односно њиховим власницима, директорима и члановима надзорних одбора или других органа чије је пословање санкционисано изрицањем кривичних, прекршајних или управних санкција, чиме се унапређује транспарентност пословања привредних субјеката у Републици Србији и повећава степен сигурности правног промета свих његових учесника.

Закон се примењује од 1. јуна 2016. године.

Основи привременог ограничења права садрже следеће мере:

  • забране, ограничења или мере безбедности обављања регистроване привредне делатности или послова;
  • забране располагања новчаним средствима;
  • забране вршења дужности или позива одговорном лицу у правном лицу или предузетнику;
  • забране или ограничења располагања уделима или друга ограничења сходно прописима којима се уређује правни положај привредних друштава;
  • мере изречене у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
  • мере изречене у поступку из надлежности органа инспекцијског надзора,
  • мере одузимања овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија, субвенција, подстицаја или других права утврђених посебним законима;
  • друге мере у складу са законом.

Идентификациони подаци о правном лицу са привременим ограничењем права објављују се на интернет страни Агенције за привредне регистре, а подаци из Централне евиденције који се односе на физичка лица којима су изречене забране и мере безбедности у судским поступцима нису јавно доступни и могу се дати искључиво у складу са прописима којима се уређује казнена евиденција.

Обвезници уписа и достављања података

Сви државни органи који имају одређене улоге у систему регистрације лица са привременим ограничењима права сврставају се у две основне категорије:

  1. Обвезник достављања података о лицу са привременим ограничењем јесте надлежни орган који податке или документе о лицу са привременим ограничењем права, прописане овим законом, доставља Агенцији у електронској форми, путем електронских сервиса, ради уписа у Централну евиденцију;
  2. Обвезник уписа података о лицу са привременим ограничењем јесте надлежни орган који податке о лицу са привременим ограничењем права, прописане овим законом, уписује путем ЈПИ у Централну евиденцију.

Начин и услови електронске обраде и коришћења података прописани су подзаконским актима министра надлежног за послове привреде.