Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за изводе и потврде, врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу). 

Извод по Рпу. Броју

Извод из Регистра је јавна исправа која садржи све регистроване податке о конкретном уговору о финансирању пољопривредне производње,  према стању у тренутку издавања.

Захтев за издавање извода из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње сачињава се у слободној форми и може га поднети свако заинтересовано лице.

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде.

Накнада за издавање извода из Регистра износи 1.900,00 динара.

Захтев може поднети свако заинтересовано лице.

Захтев се може поднети непосредно у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, у некој од тринаест организационих јединица, или послати поштом.

Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку „Контакти".

Извод се издаје у року од два дана од дана пријема захтева, а уколико се подноси лично у седишту Агенције за привредне регистре у Београду, преузима се одмах.

Накнада за штампање захтева износи 120,00 динара.

Потврда

Потврда је јавна исправа којом се потврђује да је одређено лице регистровано као поверилац или дужник, уз навођење основних података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње или којом се потврђује да одређено лице није регистровано као поверилац или дужник.

Потврдом се потврђује и да је податак или документ био регистрован, односно да Регистар садржи одређен документ.

Захтев за издавање потврде из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње сачињава се у слободној форми и може га поднети свако заинтересовано лице.

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде.

Накнада за издавање потврда из Регистра износи:

  • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у Регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације 1.600,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара,
  • за издавање потврде о томе да Регистар не садржи податке о уговору о финансирању пољопривредне производње 1.100,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара,
  • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, 1.100,00 динара по упису.

Ако се потврда издаје за већи број субјеката, покретних или непокретних ствари, при чему се истом потврђује да су одређени субјекти, покретне или непокретне ствари садржани у регистру, а неки нису, за издавање потврде плаћа се накнада од 1.600,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за  220,00 динара.

Захтев може поднети свако заинтересовано лице.

Захтев се може поднети непосредно у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, у некој од тринаест организационих јединица, или послати поштом.

 Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку „Контакти".

Потврда се издаје у року од два дана од дана пријема захтева.

Накнада за штампање захтева износи 120,00 динара.

Препис решења

Захтев за издавање преписа решења из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње сачињава се у слободној форми могу га поднети  уговорне стране и друга лица која имају правни интерес.

Захтев се може поднети непосредно у седишту Агенције за привредне регистре, у Београду, ул. Бранкова бр. 25, у некој од тринаест организационих јединица, или послати поштом.

 Адресе организационих јединица истакнуте су у одељку „Контакти".

Уз захтев се обавезно прилаже доказ о уплати накнаде.

Накнада за издавање преписа решења износи 1.900,00 динара.

Препис решења се издаје у року од два дана од дана пријема захтева, а уколико се подноси лично у седишту Агенције за привредне регистре у Београду, преузима се одмах.

Накнада за штампање захтева износи 120,00 динара.

Издавање копија докумената увид у архиву

Заинтересовано лице може тражити и издавање копија докумената на основу којих је извршена регистрација или брисање података из Регистра. Више информација можете добити у одељку „Архива“.