Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Izvod po Rpu. Broju

Izvod iz Registra je javna isprava koja sadrži sve registrovane podatke o konkretnom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje,  prema stanju u trenutku izdavanja.

Zahtev za izdavanje izvoda iz Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje sačinjava se u slobodnoj formi i može ga podneti svako zainteresovano lice.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra iznosi 1.900,00 dinara.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti".

Izvod se izdaje u roku od dva dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah.

Naknada za štampanje zahteva iznosi 120,00 dinara.

Potvrda

Potvrda je javna isprava kojom se potvrđuje da je određeno lice registrovano kao poverilac ili dužnik, uz navođenje osnovnih podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili kojom se potvrđuje da određeno lice nije registrovano kao poverilac ili dužnik.

Potvrdom se potvrđuje i da je podatak ili dokument bio registrovan, odnosno da Registar sadrži određen dokument.

Zahtev za izdavanje potvrde iz Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje sačinjava se u slobodnoj formi i može ga podneti svako zainteresovano lice.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje potvrda iz Registra iznosi:

  • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije 1.600,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara,
  • za izdavanje potvrde o tome da Registar ne sadrži podatke o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje 1.100,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara,
  • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, 1.100,00 dinara po upisu.

Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata, pokretnih ili nepokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti, pokretne ili nepokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

 Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti".

Potvrda se izdaje u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Naknada za štampanje zahteva iznosi 120,00 dinara.

Prepis rešenja

Zahtev za izdavanje prepisa rešenja iz Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje sačinjava se u slobodnoj formi mogu ga podneti  ugovorne strane i druga lica koja imaju pravni interes.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

 Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti".

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje prepisa rešenja iznosi 1.900,00 dinara.

Prepis rešenja se izdaje u roku od dva dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah.

Naknada za štampanje zahteva iznosi 120,00 dinara.

Izdavanje kopija dokumenata uvid u arhivu

Zainteresovano lice može tražiti i izdavanje kopija dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija ili brisanje podataka iz Registra. Više informacija možete dobiti u odeljku „Arhiva“.