Закон о рачуноводству (Закон) обавезује сва правна лица и предузетнике да финансијске извештаје, укључујући и образац Статистички извештај, као и Изјаву о неактивности, достављају Агенцији за привредне регистре (Агенцији) искључиво путем интернета у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Наведено се односи и на достављање прописане документације од стране обвезника ревизије.

ПИС ФИ Агенције обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја и документације прописане Законом, јавно објављивање података и докумената у складу са истим, складиштење и чување електронских докумената, као и јединствени поступак испоруке података и докумената свим заинтересованим корисницима, односно пружања услуга из Регистра финансијских извештаја.

Обвезници који достављају финансијске извештаје, односно Изјаву о неактивности састављене на дан 31.12.2021. године и касније, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПОЧЕВ ОД 31.12.2021.

Обвезници који извештаје састављају са датумом пре 31.12.2021. године, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПРЕ 31.12.2021.

Начин уноса финансијских извештаја, односно прописане документације у ПИС ФИ Агенције и одговарајућа контрола унетих података и докумената објашњени су Tехничким упутством за коришћење Апликацијe за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације.

Начин састављања и достављања појединачних врста захтева путем ПИС ФИ система, објашњен је у корисничким упутствима за достављање конкретне врсте захтева (нпр. Изјаве о некативности, редовног годишњег финансијског извештаја, редовног годишњег финансисјког извештаја и документације, редовног годишњег финансисјког извештаја са доброввољном ревизијом, ванредног финансијског извештаја и др.).

Потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника у електронском облику путем интернета објашњено је Tехничким упутством за потписивање докумената квалификованим електронским сертификатом

Привредна друштва, предузетници који воде двојно књиговодство, као и остала правна лица која имају обавезу достављања финансијских извештаја Агенцији, плаћање накнаде за услугу обраде и објављивања извештаја, односно прописане документације могу извршити Visa, MasterCard или DinaCard платном картицом путем посебне апликације Агенције за електронско плаћање, што је објашњено Tехничким упутством за електронско плаћање накнаде.

Да би избегли проблеме у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће NexU-APR апликације изврше потписивање захтева, односно извештаја и документације, а у циљу избегавања проблема у вези са применом квалификованог електронског потписа. На страници „Услуге -Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела.