Напомена:

Према Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-916/2019-16 од 29.10.2019. године, разврставање правних лица врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима прописаним у новом Закону о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 у даљем тексту: нови Закон).

Разврставање правних лица, предузетника и група правних лица према величини

Новим Законом о рачуноводству, који је на снази од 01.01.2020. године, уведене су значајне новине у делу разврставања. За разлику од Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: стари Закон) према којем су само правна лица имала обавезу разврставања, нови Закон захтева да се према величини разврставају и предузетници, као и групе правних лица. Осим тога промењен је и један од критеријума за разврставање, па је тако уместо „просечне вредности пословне имовине“,као критеријум  прописана „вредност укупне активе на датум биланса“. Такође, промењене су и одређене граничне вредности на основу којих се правна лица разврставај, и то:

Стари Закон Нови Закон

1.За мала правна лица:

а.пословни приход 8.800.000 евра

б. просечна пословна имовина 4.400.000 евра

2.За средња правно лица:

а.пословни приход 35.000.000 евра

б. просечна пословна имовина 17.500.000 евра

1.За мала правна лица:

 а.пословни приход 8.000.000 евра

б. вредност укупне активе на датум биланса 4.000.000 евра

2.За средња правно лица:

а.пословни приход 40.000.000 евра

б. вредност укупне активе на датум биланса 20.000.000 евра

Разврставање правних лица и предузетника

Разврставање правних лица и предузетника према величини врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима из члана 6. новог Закона, на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину. Привредна друштва, задруге, приватни инвестициони фондови, установе које обављају делатност ради стицања добити, друга правна лица у смислу Закона, огранци страних правних лица и предузетници разврставају се на микро, мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и вредности укупне активе утврђене на датум биланса тог извештаја.

Правно лице, односно предузетник се разврстава на основу података унетих у посебан информациони систем Агенције, а утврђену величину користи за наредну пословну годину.

Новооснована правна лица, односно предузетници величину, утврђену на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину у којој су основани и броја месеци пословања, користе за 2019. и 2020. годину (новооснована правна лица), односно за 2020. годину (новоосновани предузетници).

Напомена:

Предузетници који примењују двојно књиговодство, састављају и достављају финансијскe извештајe за 2019. годину као микро правно лице.

Народна банка Србије, банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, инвестициони фондови,  друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско - дилерска друштва, платне институције и институције електронског новца, као и факторинг друштва сматрају се великим правним лицима, непосредно на основу новог Закона.

Разврставање групa правних лица

Разврставање група правних лица према величини врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима из члана 7. новог Закона, на основу података из консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2019 годину. Групе правних лица које се састоје од матичног и зависних правних лица која подлежу консолидовању финансијских извештаја разврставају се на мале, средње и велике групе, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и вредности укупне активе утврђене на датум биланса тог извештаја.

Разврставање групе у складу са наведеним критеријумима врши матично правно лице,  на основу података унетих у посебан информациони систем Агенције, на датум биланса консолидованих годишњих финансијских извештаја и добијене податке користи за 2019. годину.

  • Критеријуми за разврставање и граничне вредности
  • Помоћ при разврставању- калкулатор - Агенција је обезбедила калкулатор за разврставање правних лица и предузетника и група правних лица на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину. Такође, за обвезнике који нису доставили редовне годишње финансијске извештаје за 2018. годину или су доставили неисправне извештаје, на располагању је и калкулатор за разврставање на основу података из финансијских извештаја за 2018. годину, а за потребе утврђивање величине за 2019 годину.