Напомена:

Разврставање правних лица и предузетника врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима прописаним у новом Закону о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021 – др. закон - нови Закон).

Разврставање правних лица, предузетника и група правних лица према величини

Разврставање правних лица и предузетника

Разврставање правних лица и предузетника према величини врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима из члана 6. новог Закона, на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину. Привредна друштва, задруге, приватни инвестициони фондови, установе које обављају делатност ради стицања добити, друга правна лица у смислу Закона, огранци страних правних лица и предузетници разврставају се на микро, мала, средња и велика правна лица, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и вредности укупне активе утврђене на датум биланса тог извештаја.

Правно лице, односно предузетник се разврстава на основу података унетих у посебан информациони систем Агенције, а утврђену величину користи за наредну пословну годину.

Новооснована правна лица, односно предузетници величину, утврђену на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину у којој су основани и броја месеци пословања, користе за 2020. и 2021. годину.

Народна банка Србије, банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, инвестициони фондови,  друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско - дилерска друштва, платне институције и институције електронског новца, као и факторинг друштва сматрају се великим правним лицима, непосредно на основу новог Закона.

Разврставање групa правних лица

Разврставање група правних лица према величини врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима из члана 7. новог Закона, на основу података из консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2020 годину. Групе правних лица које се састоје од матичног и зависних правних лица која подлежу консолидовању финансијских извештаја разврставају се на мале, средње и велике групе, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и вредности укупне активе утврђене на датум биланса тог извештаја.

Изузетно, група у којој је матично правно лице финансијска институција из члана 6. став 12. Закона, нема обавезу разврставања већ се иста, сагласно Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-00013/2020-16 од 15.01.2020. године, сматра великом.

Разврставање групе у складу са наведеним критеријумима врши матично правно лице,  на основу података унетих у посебан информациони систем Агенције, на датум биланса консолидованих годишњих финансијских извештаја и добијене податке користи за 2020. годину.

  • Критеријуми за разврставање и граничне вредности
  • Помоћ при разврставању- калкулатори - Агенција је обезбедила калкулатор за разврставање правних лица и предузетника и група правних лица на основу података из финансијских извештаја за 2020. годину. Исти калкулатор могу да користе и обвезници који нису доставили редовне годишње финансијске извештаје за 2019. годину или су доставили неисправне извештаје ради разврставања на основу података из тих извештаја за 2018. годину, а за потребе утврђивање величине која са примењује у 2020. години. Такође, за ове обвезнике Агенција је припремила и калкулатор за утврђивање постојања обавезе вршења ревизије финансијских извештаја за 2020. годину.