Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Врсте захтева у Посебном информационом систему Агенције

Сагласно Закону о рачуноводству (Закон), правна лица и предузетници су дужни да Агенцији достављају финансијске извештаје и Статистички извештај, односно Изјаву о неактивности, а обвезници ревизије и документацију уз редовне, односно консолидоване годишње финансијске извештаје. Извештаји, односно документација се достављају искључиво путем Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), одабиром одговарајуће врсте захтева. Захтеви су груписани према врстама финансијских извештаја, а као посебна група дефинисани су посебни захтеви обвезника, као допунски захтеви којима обвезник тражи предузимање одређених активности у поступку јавног објављивања финансијског извештаја, односно документације.

I РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗАМЕНЕ

Правна лица и предузетници редован годишњи финансијски извештај (РГФИ), по правилу, достављају самостално, с тим да обвезници ревизије тај извештај могу доставити и заједно са документацијом прописаном чланом 45. Закона, а уколико нису обвезници ревизије са добровољном ревизијом, одабиром једног од следећих захтева:

Обвезници ревизије документацију прописану чланом 45. Закона, по правилу, достављају одвојено од РГФИ, при чему уз документацију могу доставити кориговани РГФИ, ако су вршене корекције у извештају који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан, одабиром једног од следећих захтева:

Правна лица и предузетници који нису обвезници ревизије, након објављивања РГФИ као потпуног и рачунски тачног, могу доставити ревизију тог извештаја одабиром захтева:

Правна лица и предузетници замену РГФИ, односно Статистичког извештаја или документације могу доставити одабиром једног од следећих захтева:

II КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗАМЕНЕ

Матична правна лица консолидовани годишњи финансијски извештај (КГФИ), по правилу, достављају самостално, с тим да тај извештај могу доставити и заједно са документацијом прописаном чланом 45. Закона, одабиром једног од следећих захтева:

Изузето поседовано матично правно лице из члана 32. став 4. тачка 5. Закона, доставља КГФИ веће групе правних лица, одабиром захтева:

Матична правна лица документацију прописану чланом 45. Закона, по правилу, достављају одвојено од КГФИ, при чему уз документацију могу доставити кориговани КГФИ, ако су вршене корекције у односу на извештај који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан, одабиром једног од следећих захтева:

Матична правна лица замену КГФИ, односно документације, могу доставити одабиром једног од следећих захтева:

III ВАНРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ЗАМЕНЕ

IV ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОБВЕЗНИКА

  • Посебан захтев обвезника, путем којег је могуће захтевати:
    - одустанак од поднетог финансијског извештаја, односно документације;
    - измену података у финансијском извештају, односно документацији која није објављена;
    - измену корисничког налога.

Садржина сваког захтева (осим Посебних захтева обвезника) је одређена врстом захтева који се подноси, групом обвезника којој правно лице, односно предузетник припада, као и њиховом величином, примењеном рачуноводственом регулативом и обавезом ревизије.

Сваки захтев мора бити потписан квалификованим електронским потписом законског заступника (као и супотписника, у случају да је законски заступник ограничен супотписом) и достављен у електронском облику. Самим потписивањем извештаја исправним квалификованим електронским потписом, захтев се сматра примљеним у Агенцији и добија деловодни број (ФИН број) о чему обвезник одмах добија информацију у ПИС ФИ Агенције, као и нотификацију на имејл адресе потписника и лица које је креирало кориснички налог. Истовремено, мења се и статус у којем се захтев налази из „Спреман за подношење“ у „Поднет“.

Није могуће доставити захтев путем ПИС ФИ система Агенције, уколико је квалификовани електронски потпис неисправан.