Напомена:

Обвезници су дужни да изврше проверу ажурности података у евиденцији обвезника, пре достављања финансијских и других извештаја путем посебног информационог система, Агенцији за привредне регистре. У противном, ако су ти подаци неажурни, обвезник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја, у складу са прописима.

Врсте извештаја за 2020. годину и њихова садржина

На основу Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018 - стари Закон) правна лица и предузетници достављају Агенцији извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје, односно изјаву о неактивности искључиво применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајуће врсте захтева у том систему, и то: 

Извештај за статистичке потребе 

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај

Изјава о неактивности

Редовни годишњи финансијски извештај

Консолидовани годишњи финансијски извештај

Ванредни финансијски извештај

Садржина наведених извештаја утврђена је старим Законом, зависно од групе правних лица којој обвезник припада, врсте извештаја, величине обвезника, као и примењене рачуноводствене регулативе и обавезе вршења ревизије.

Предметни извештаји морају бити потписани квалификованим електронским потписом законског заступника и достављени у електронском облику. Самим потписивањем извештаја исправним  квалификованим електронским потписом, тај извештај се сматра примљеним у Агенцији и добија деловодни број (ФИН број) о чему обвезник одмах добија информацију у посебном информационом систему Агенције. Истовремено, мења се и статус у којем се извештај налази (спреман за мануелну обраду).

У противном, ако је електронски потпис неисправан обвезник неће бити у могућности да извештај достави Агенцији путем посебног информационог система.