Претраживање података у Регистру финанијског лизинга

Остале претраге

Упутство за претраживање података садржаних у Регистру финансијског лизинга

Претраживање података који су уписани у Регистар финансијског лизинга врши се према четири основна критеријума, и то:

 1. примаоцу лизинга,
 2. броју под којим је уговор о финансијском лизингу заведен код даваоца лизинга,
 3. предмету финансијског лизинга,
 4. броју под којим је пријава за упис уговора о финансијском лизингу заведен у Регистру финансијског лизинга (Фл.бр).

Претраживање по примаоцу лизинга

Ако се претраживање врши према примаоцу лизинга, у зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице, страно или домаће лице, критеријуми за претраживање су различити.

 • за домаће физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или матичном броју,
 • за страно физичко лице уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша,
 • за домаће правно лице уносе се подаци о пословном имену и/или матичном броју,
 • за страно правно лице уносе се подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру привредних субјеката и назив страног регистра.

НАПОМЕНА: Када се претраживање података врши према пословном имену привредног субјекта, обавезно треба извршити и претраживање по матичном броју тог привредног субјекта.

Претраживање по броју под којим је уговор о финансијском лизингу заведен код даваоца лизинга

Ако се претраживање врши по овом критеријуму, потребно је унети назив даваоца лизинга, избором одговарајуће лизинг куће са понуђене листе* и број под којим је конкретан уговор заведен код даваоца лизинга.

Критеријуме је потребно унети кумулативно.

НАПОМЕНА: Потребно је изабрати назив даваоца лизинга под којим тренутно послује и у случајевима када је уговор о финансијском лизингу регистрован пре него што је лизинг кућа променила пословно име.

Претраживање по предмету финансијског лизинга

Ако се претраживање врши према предмету финансијског лизинга критеријуми за претрагу зависе од врсте предмета.

За предмет финансијског лизинга који има регистрациони број, критеријуми за претраживање су:

 • регистарска ознака/број
 • број шасије (уколико постоји)
 • број мотора
 • тип/модел
 • марка

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

За предмет финансијског лизинга који нема регистрациони број, на пример за машину или опрему, критеријуми за претраживање су:

 • аутор/произвођач
 • врста – назив
 • детаљан опис
 • производна ознака – серијски број

Критеријуме за претраживање је могуће навести појединачно или кумулативно.

 За непокретне ствари - земљишта и објекте критеријуми претраге су:

 • број катастарске парцеле
 • катастарска општина
 • кућни број
 • место
 • општина
 • улица

Претраживање према Фл. броју

Када се претраживање врши према Фл.броју, потребно је унети број који је додељен од стране Агенције за привредне регистре (тзв. Фл.бр). Овде се уноси само формат хххх/хх, без додатка –х.

НАПОМЕНА: Када се врши претраживање података, поред претраживања према предмету финансијског лизинга, пожељно је извршити и претраживање по примаоцу лизинга. Треба имати у виду да су неке покретне ствари које су предмет уписа у Регистар унете у оквиру збира покретних ствари које су ближе описане у документацији која је поднета уз пријаву за упис (на пример спецификација), тако да у базу података нису унети подаци за сваку од покретних ствари појединачно. Поменута документација на основу које је извршен упис налази се у Агенцији за привредне регистре и свако заинтересовано лице може у њу извршити увид и проверити да ли је конкретна покретна ствар предмет уговора о финансијском лизингу.