APR podatke svojih registara čini javno dostupnim putem internet pretraživača (Google Chrome, Mozilla Firefox itd) ili putem veb-servisa. Svaki drugi način pristupa i neovlašćenog preuzimanja podataka (aplikacije, skripte i drugi alati za preuzimanje i pregled podataka) biće onemogućen.

Pretraživanje podataka u Registru finansijskog lizinga

Ostala pretraživanja

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru finansijskog lizinga

Pretraživanje registrovanih podataka vrši se izborom jedne od sledećih ponuđenih opcija:

 • Pretraživanje podataka po predmetu finansijskog lizinga;
 • Pretraživanje podataka po primaocu finansijskog lizinga;
 • Pretraživanje po zavodnom broju;
 • Pretraživanje registracionih prijava i žalbi;
 • Pretraživanje podataka o grupno podnetim zahtevima;
 • Pretraživanje ostalih zahteva/podnesaka.

Pretraživanje podataka po predmetu finansijskog lizinga

Da bi se pristupilo polјima za unos podataka po kojima će se vršiti pretraživanje, neophodno je prethodno izabrati odgovarajuću grupu, u zavisnosti od toga da li se radi o pokretnoj stvari ili nepokretnosti. Izbor se vrši označavanjem jedne od ponuđenih opcija sa padajuće liste koja se otvara klikom na strelicu u polјu „grupa”. Moguće je, ali nije obavezno označiti i odgovarajući „tip” predmeta, takođe izborom jedne od ponuđenih opcija koje se nalaze na padajućoj listi. U zavisnosti od izabrane grupe i/ili tipa predmeta otvaraju se polјa za unos odgovarajućih atributa koji predstavlјaju kriterijume pretrage. Preporuka je da se unesu svi raspoloživi atributi, odnosno podaci o pokretnoj stvari, odnosno nepokretnosti koja je predmet provere.

Za pokretnu registrovanu stvar kriterijumi za pretraživanje su:

 • broj motora,
 • broj šasije,
 • marka,
 • registarski broj,
 • tip/model.

Za pokretnu neregistrovanu stvar, kriterijumi za pretraživanje su:

 • autor/proizvođač,
 • vrsta/naziv,
 • marka,
 • proizvodna oznaka/serijski broj,
 • tip/model.

Za nepokretnosti, nezavisno od toga da li su u pitanju nepokretnosti – zemlјišta ili nepokretnosti –objekti, kriterijumi za pretraživanje su sledeći:

 • broj katastarske parcele,
 • katastarska opština,
 • mesto,
 • opština,
 • ulica,
 • kućni broj.

*Kada se pretraživanje vrši po kriterijumu koji sadrži latinična slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, pored pretraživanja po kriterijumu u izvornom obliku, obavezno je izvršiti i pretraživanje po istom kriterijumu, ali tako što će umesto slova Č, Ć, Š, Ž, Đ biti uneta slova C, S, Z,D.

**Ako se predmet finansijskog lizinga sastoji iz više delova ili sadrži prateću opremu, pri čemu svaki pojedinačni deo, odnosno prateća oprema sadrži obeležja, odnosno podatke koji predstavlјaju kriterijume za pretraživanje, upit u bazu podataka Registra daće tačne, odnosno očekivane rezultate, samo ako je svaki od delova, odnosno svaki deo prateće opreme upisan pojedinačno.

***Kada se vrši pretraživanje podataka, pored pretraživanja prema predmetu finansijskog lizinga, poželјno je izvršiti i pretraživanje po primaocu lizinga. Treba imati u vidu da pokretne stvari koje su predmet upisa u Registar mogu biti registrovane kao zbir pokretnih stvari. U tom slučaju u bazu podataka se ne unose podaci za svaku od pokretnih stvari pojedinačno, već su precizni podaci o njima najčešće sadržani u dokumentaciji koja je podneta uz registracionu prijavu. U ovakvim slučajevima, možete se obratiti Službi arhive Agencije za privredne registre, radi zakazivanja termina za uvid u spise konkretnog predmeta.

****Ukoliko je dobijeni set podataka prevelik, potrebno je uneti preciznije podatke ili suziti vremenski interval u kom je ugovor o finansijskom lizingu registrovan (datum upisa od-do). 

Pretraživanje podataka po primaocu finansijskog lizinga

Ako se pretraživanje podataka vrši po primaocu finansijskog lizinga, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, kriterijumi za pretraživanje su različiti.

Za domaće fizičko lice, kriterijumi za pretraživanje su sledeći:

 • ime i prezime, i/ili
 • JMBG.

Za izbeglo lice, kriterijumi za pretraživanje su sledeći:

 • ime i prezime, i/ili
 • broj izbegličke legitimacije.

Za domaće pravno lice ili preduzetnika, kriterijumi za pretraživanje su sledeći:

 • naziv, odnosno poslovno ime preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica, i/ili
 • matični broj preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica.

Za strano fizičko lice, kriterijumi za pretraživanje su sledeći:

 • ime i prezime, i/ili
 • broj isprave (broj pasoša).

Za strano pravno lice, kriterijumi za pretraživanje su sledeći:

 • naziv, odnosno poslovno ime, i/ili
 • broj iz stranog registra (broj pod kojim je to lice registrovano u stranom registru).

Za državni organ, kriterijumi za pretraživanje su sledeći:

 • naziv i/ili
 • matični broj.

*Kada se pretraživanje vrši po kriterijumu koji sadrži latinična slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, pored pretraživanja po kriterijumu u izvornom obliku, obavezno je izvršiti i pretraživanje po istom kriterijumu, ali tako što će umesto slova Č, Ć, Š, Ž, Đ biti uneta slova C, S, Z,D.

**Ukoliko je dobijeni set podataka prevelik, potrebno je uneti preciznije podatke ili suziti vremenski interval u kom je ugovor o finansijskom lizingu registrovan (datum upisa od-do). 

Pretraživanje po zavodnom broju:

Ovaj vid pretraživanja omogućava pretraživanje po:

 • broju pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu zaveden kod davaoca lizinga, i
 • broju pod kojim je prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu zavedena u Registru finansijskog lizinga (Fl. br).

Za pretraživanje po broju ugovora kod davaoca, potrebno je uneti broj pod kojim je konkretan ugovor zaveden kod davaoca lizinga i naziv davaoca lizinga, izborom odgovarajuće lizing kuće sa ponuđene liste.

*Ako je u međuvremenu, od registracije ugovora promenjeno poslovno ime lizing kuće, potrebno je izabrati poslovno ime pod kojim davalac lizinga posluje u trenutku vršenja upita.

Za pretraživanje po broju pod kojim je prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu zavedena u Registru finansijskog lizinga (Fl. br) potrebno je uneti broj pod kojim je ugovor registrovan (Fl. br), u formatu FL xxx/gggg.

* Kada se vrši pretraživanje podataka po Fl.broju, kao rezultat pretraživanja dobiće se osnovni podaci o registrovanom ugovoru, a klikom na opciju „Detalјnije” pristupa se pregledu svih registrovanih podataka, kao i objavlјenim odlukama registratora koje se odnose na konkretan ugovor o finansijskom liizingu (odluke o upisu, izmeni podataka, zabeležbama i upisu prestanka ugovora).

Pretraživanje registracionih prijava i žalbi

Ovaj vid pretraživanja omogućava pretraživanje po podacima o podnetim registracionim prijavama i žalbama koje su izjavlјene na odluke registratora, radi provere njihovog statusa (primlјen, obrađen, usvojen ili odbačen), i to po:

 • FL. broju, i
 • Podnosiocu registracione prijave/žalbe.

Za pretraživanje po Fl. broju potrebno je uneti broj pod kojim je konkretna registraciona prijava ili žalba zavedena u Agenciji za privredne registre (Fl. br), u formatu FL xxx/gg, sa ili bez dodatka –x.

Kada se pretraživanje podataka vrši prema podacima za podnosioca registracione prijave ili žalbe, unose se podaci o tom licu, a kriterijumi za pretraživanje i pravila unosa su ista kao i kada se pretraživanje vrši prema primaocu lizinga.

Pretraživanje podataka o grupno podnetim zahtevima

Za tip pretrage podataka o grupno podnetim zahtevima potrebno je uneti zavodni broj pod kojim su zahtevi koji su istovremeno podneti zavedeni u Registru u formatu xxx/gggg, sa obaveznim označavanjem prefiksa FLUP. Ovaj vid pretraživanja omogućava pregled svih zavodnih brojeva pod kojima su zavedene pojedinačne prijave koje su istovremeno podnete, pod kojima će se voditi postupci registracije i pod kojima će biti donete odluke registratora (Fl. br).

Pretraživanje ostalih zahteva/podnesaka

Za tip pretrage podataka o ostalim podnetim zahtevima/podnescima potrebno je uneti evidencioni broj pod kojim je konkretan zahtev ili podnesak zaveden u Registru, u formatu FL ili FLUP xxx/ggg sa ili bez dodatka –x.