У складу са Законом о централној евиденцији стварних власника, на захтев заинтересованог лица Агенција издаје:

  1. извод из Централне евиденције о подацима о стварним власницима регистрованог субјекта;
  2. потврду из Централне евиденције о историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта (потврда за регистрованог субјекта);
  3. потврду из Централне евиденције да је неко физичко лице уписано или је било уписано као стварни власник регистрованог субјекта (потврда за физичко лице).

Захтев се подноси електронски, у систему за централизовано пријављивање корисника Агенције или у писаној форми на понуђеном обрасцу.

Уколико се захтев подноси електронски - преко система за централизовано пријављивање корисника, накнада за издавање извода или потврде се плаћа електронски.

Уколико се захтев подноси у писаној форми, уз исти се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде.

Документ се издаје у форми електронског документа или у писаној форми.

Законски рок за издавање извода или потврде у писаној форми је 2 дана од дана подношења захтева, али се у пракси извод добија одмах у Агенцији (односно њеним организационим јединицама) ако се захтев преда лично и уколико је приложен исправан доказ о уплати.

Извод или документ, који се купује преко система за централизовано пријављивање корисника у форми електронског документа, можете преузети одмах након извршеног плаћања.

  • Накнада за издавање извода у форми електронског документа је умањена и износи 850,00 динара.
  • Накнада за издавање извода у писаној форми износи 1.700,00 динара.
  • Накнада за издавање потврде о евидентираним подацима износи 500,00 динара по податку (обрачунава се према броју промена стварног власника код регистрованог субјекта односно према броју субјеката код којих је физичко лице евидентирано као стварни власник).

Захтев за издавање извода или потврде може да поднесе било које заинтересовано лице, а документ преузима подносилац, односно лице које он за то овласти.