Дана 31. децембра 2018. године, у Агенцији за привредне регистре је, у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 91/2019, 105/2021 и 17/2023), успостављена Централна евиденција стварних власника.

Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима - стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (регистровани субјекти).

Обавезу евидентирања података о стварним власницима имају:

  • привредна друштва (осим јавних акционарских друштава),
  • задруге,
  • огранци страних привредних друштава,
  • пословна удружења и удружења (осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница),
  • фондације и задужбине,
  • установe,
  • страна представништва (привредних друштава, удружења, фондација и задужбина).

Закон се не примењује на привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач.

Централна евиденција стварних власника води се електронским путем, преко интернет странице Агенције, а корисник мора да поседује:

  • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
  • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (креирану од стране Агенције, која се користи за све електронске услуге које пружа Агенција, и коју можете преузети овде),
  • налог на систему Агенције за привредне регистре (налог у наведеном систему се користи за приступање свим електронским услугама Агенције).