Основне информације

Стварни власник

Стварни власник је увек физичко лице које у крајњој линији поседује или контролише правно лице или друго лице страног права.

Изузетно, ако није могуће одредити физичко на начин како је то прописано, стварни власник је физичко лице које је регистровано за заступање, односно лице које је регистровано као члан органа тог субјекта.

Како се истовремено са евидентирањем врши и објављивање података, подаци о стварном власнику регистрованог субјекта производе правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања тих података у Централној евиденцији стварних власника.

Обавеза и рокови евидентирања података

Обавезу евидентирања има:

 • новоосновани привредни субјекат, најкасније 15 дана од дана регистрације, при чему указујемо и на могућност да се почев од 01.10.2023. године обједињено поднесу електронска регистрациона пријава за оснивање привредног друштва у оквиру које је омогућено да се истовремено изврши и евидентирање стварног власника. Свакако, уколико оснивач не искористи ову могућност, остаје обавеза законског заступника привредног друштва да, у року од 15 дана од дана уписа привредног друштва у Регистар привредних субјеката, евидентира стварног власника у Централну евиденцију,
 • регистровани привредни субјекат, најкасније 15 дана од дана промене власничке структуре или чланова органа регистрованог субјекта.

Лице овлашћено за евидентирање:

 • оснивач односно један од оснивача у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем (у складу са Мишљењем Министарства привреде пуномоћник не може евидентирати стварног власника у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем),
 • лице овлашћено за заступање у свим другим случајевима.

Обавезу евидентирања података о стварним власницима ИМАЈУ:

 • сва привредна друштва,
 • друштва у ликвидацији,
 • задруге,
 • огранци страних привредних друштава,
 • пословна удружења,
 • удружења и савези удружења,
 • фондације и задужбине,
 • установе,
 • страна представништва привредних друштава, удружења, задужбина и фондација.

Ову обавезу НЕМАЈУ:

 • предузетници,
 • јавна акционарска друштва,
 • привредна друштва у стечају,
 • привредна друштва у принудној ликвидацији,
 • друштва и установе у којима је Република Србија, аут. покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач,
 • политичке странке,
 • синдикати,
 • спортске организације и удружења,
 • цркве и верске заједнице.

Крајњи рок за евидентирање

Крајњи рок за регистроване субјекте који до сада нису евидентирали стварне власнике је 31. јануар 2020. године.

Провера евидентираних података и чувања документације

Проверу да ли је регистровани субјекат евидентирао тачне податке и да ли прописно чува документацију врше надлежни државни органи и Народна банка Србије.

Покретање прекршајног поступка

АПР ће подносити захтеве за покретање прекршајног поступка против постојећих правних лица и њихових заступника која уопште нису евидентирала стварног власника до 31.1.2020. године.

Такође, АПР ће континуирано подносити захтеве за покретање прекршајног поступка против новооснованих правних лица и њихових заступника, уколико у року од 15 дана од дана оснивања не изврше обавезу евидентирања стварног власника.

Остали органи (Пореска управа, Комисија за хартије од вредности, Управа за спречавање прања новца, Управа за игре на срећу, инспекцијски органи итд), ако у току надзора пословања привредног субјекта утврде да је евидентиран погрешан податак о стварном власнику или регистровани субјект нема, односно не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника, поднеће захтев за покретање прекршајног поступка против тих правних лица и њихових заступника.

Евидентирање стварних власника

За евидентирање стварних власника потребно је да подносилац пријаве поседује:

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога на Порталу eID.gov.rs.

Уколико сте систему већ приступали, исти кориснички налог можете искористити за евидентирање стварних власника. Потребно је само да унесте Вашу електронску пошту и лозинку. 

Министарство привреде је припремило Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију, као помоћ регистрованим субјектима у спровођењу законске обавезе.

Министарство привреде дало је и своје мишљење, са којим се можете упознати, а које се односи на могућност евидентирања више лица као стварних власника, а по основу преовлађујућег утицаја (OSV2). 

Агенција је припремила детаљно видео упутство о креирању налога.

За коришћење саме апликације вам може бити од користи Водич у сликама као и детаљно Корисничко упутство.

Потписивање квалификованим електронским потписом заступника у електронском облику путем интернета објашњено је у Tехничком упутству за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским сертификатом.

Питања везана за поступак евидентирања можете слати на електронску адресу stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

У случају да имате проблем са приступом апликацији за централизовано пријављивање корисника или са електронским потписом, можете контактирати техничку подршку на sd@apr.gov.rs или позивом на број 011 418 2000.

Евидентирање стварних власника приликом еРегистрације оснивања привредног друштва

Од 01. Октобра 2023. године поред непосредног евидентирања стварног власника привредног субекта преко портала Централне евиденције стварних власника, могуће је и посредно евидентирање стварног власника путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве за оснивање Регистрованих субјеката.

Претраживање Eвиденције стварних власника

За прераживање података садржаних у Централној евиденцији стварних власника једино је неопходно да корисник поседује креиран налог у систему Агенције за привредне регистре.

Након логовања у систем, корисник бира Евиденцију стварних власника и на основу матичног броја врши претраживање података.

Агенција је као помоћ при креирању корисничког налога припремила детаљно видео упутство о креирању налога.

Електронски потпис није потребан за претраживање података у Централној евиденцији стварних власника.