Извештаји за статистичке потребе и финансијски извештаји за 2019. годину достављају се у роковима прописаним чл. 33. и 35. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.62/2013 и 30/2018, у даљем тексту: стари Закон).

Преглед рокова за достављање извештаја за 2019. годину

Врста финансијског извештаја

Рок за достављање

Извештај за статистичке потребе

02. март 2020. (последњи дан рока – 29.02.2020. године пада у нерадни дан)

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај (са прописаном документацијом) 

02. март 2020. (последњи дан рока – 29.02.2020. године пада у нерадни дан)

Изјава о неактивности

02. март 2020. (последњи дан рока – 29.02.2020. године пада у нерадни дан)

Редовни годишњи финансијски извештај, са документацијом из члана 34. Закона 

најкасније 90 дана од дана престанка ванредног стања, односно 4. августа 2020. године

Редовни годишњи финансијски извештај, са документацијом из члана 34. Закона за обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске 6 месеци од дана састављања извештаја; изузетно 90 дана од дана престанка ванредног стања тј. до 4. августа 2020. године, под условом да је рок за достављање тих извештаја истекао за време ванредног стања, односно истиче до 31. маја 2020. године.

Консолидовани финансијски извештај, са документацијом из члана 34. Закона

најкасније 120 дана од дана престанка ванредног стања, односно 3. септембра 2020. године

Ванредни финансијски извештаји 

60 дана од дана састављања извештаја; изузетно истиче 30 дана од дана престанка ванредног стања тј. 5. јуна 2020. године, под условом да је рок за достављање тих извештаја истекао за време ванредног стања

*У случају када рокови падају у нерадне дане, исти се померају на први наредни радни дан, у складу са одредбама члана 91. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

Обвезници који имају пословну годину различиту од календарске (уз одговарајућу сагласност министра надлежног за послове финансија, односно Народне банке Србије или Комисије за хартије од вредности), достављају Агенцији извештаје за статистичке потребе за пословну годину која је једнака календарској, тј. састављене на дан 31. децембра 2019. године.
 
Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај могу доставити обвезници који имају пословну годину једнаку календарској, што значи да правна лица која имају годину различиту од календарске не могу користити ову могућност.

Напомена:

Агенција врши пријем извештаја за статистичке потребе, редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја са прописаном документацијом за последњу извештајну годину и ванредних финансијских извештаја.

Агенција у току 2020. године не врши пријем извештаја за 2018. и раније године.