У складу са чланом 22. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Агенција за привредне регистре објављује интерни акт о уређивању поступка јавне набавке - Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, који се може преузети у одељку Прописи.