Посебни информациони систем Агенције

Посебни информациони систем Агенције обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја и документације прописане Законом o рачуноводству, у електронском облику.Закон обавезује сва правна лица и предузетнике да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију достављају Агенцији искључиво путем интернета у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Начин уноса извештаја за статистичке потребе, финансијских извештаја и прописане документације у посебни информациони систем Агенције и одговарајућа контрола унетих података објашњени су:

Потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника у електронском облику путем интернета објашњено је:

Привредна друштва, предузетници који воде двојно књиговодство, као и остала правна лица која имају обавезу достављања финансијских извештаја у Агенцији за привредне регистре, од ове године, плаћање накнаде за услугу обраде и објављивања финансијских могу извршити Visa, MasterCard или DinaCard платном картицом путем посебне апликације Агенције за електронско плаћање, које је објашњено:

Препорука:Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање документације који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције, а у циљу избегавања проблема у вези са применом квалификованог електронског потписа.