Састављање, достављање, обрада и јавно објављивање финансијских извештаја за 2020. годину, као и вођење Регистра финансијских извештаја и пружање услуга из Регистра, врши се на основу:

 • Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018),
 • Законa о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 73/2019 и 44/2021 – др. закон)-Нови Закон,
 • Закона о ревизији („Службени гласник РС“ број 73/2019),
 • Међународни стандарди финансијског иѕвештавања (МСФИ) зији је провод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија („Службени гласник РС“ бр. 92/2019),
 • Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија („Службени гласник РС“ бр.123/2020 и 125/2020),
 • Међународних стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија („Службени гласник РС“ бр. 83/2018),
 • Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“ бр. 118/2013 и 95/2014),
 • Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја  („Службени гласник РС“ 127/2014, 101/2016 и 111/2017),
 • Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“ 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019 15/2020, 91/2020, 11/2021 и 66/2021),
 • Подзаконских аката који уређују контне оквире и садржину и форму образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја по групама правних лица, донетим у складу са старим Законом,
 • Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2020годину за сваку групу обвезника, које је утврдио Регистратор финансијских извештаја и објавио на интернет страници Агенције за привредне регистре,
 • Методологије за утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава, коју је утврдио Регистратор финансијских извештаја и објавио на интернет страници Агенције за привредне регистре.