Sastavlјanje, dostavlјanje, obrada i javno objavlјivanje finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, odnosno dokumentacije uz finansijske izveštaje, kao i vođenje Registra finansijskih izveštaja i pružanje usluga iz Registra, vrši se na osnovu:

  • Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon);
  • Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019);
  • Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija („Službeni glasnik RS“, 123/2020 i 125/2020);
  • Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija („Službeni glasnik RS“, broj 83/2018);
  • Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 89/2020);
  • Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja  („Službeni glasnik RS“, br. 142/2020 i 139/2022);
  • Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 131/2022);
  • Podzakonskih akata koji uređuju kontne okvire i sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja po grupama obveznika, donetim u skladu sa Zakonom;
  • Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja za godinu za svaku grupu obveznika, koje je utvrdio Registrator finansijskih izveštaja i objavio na internet stranici Agencije za privredne registre;
  • Metodologije za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i davanje ocena boniteta privrednih društava, koju je utvrdio Registrator finansijskih izveštaja i objavio na internet stranici Agencije za privredne registre.